Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19728
Title: Сучасний стан та напрямки раціонального використання пірогенно деградованих ґрунтів Волинської області
Authors: Полянський, Сергій Володимирович
Чижевська, Лариса Тарасівна
Полянська, Тетяна Олександрівна
Капуза, Вадим Вікторович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Луцький національний технічний університет, асистент кафедри міжнародних економічних відносин
Волинський національний університет імені Лесі Українки, магістр географічного факультету
Bibliographic description (Ukraine): Полянський С. В., Чижевська Л. Т., Полянська Т. О., Капуза В. В. Сучасний стан та напрямки раціонального використання пірогенно деградованих ґрунтів Волинської області Шацьке поозер’я в контексті змін клімату : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 70-річчю від дня нар. проф. Петліна В. М., с. Світязь, 1–3 жовтн. 2021 р. / за заг. ред. В.О.Фесюка ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2021. С. 53–60.
Conference/Event: Шацьке поозер’я в контексті змін клімату
Issue Date: 3-Oct-2021
Date of entry: 26-Oct-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 632.452:631.42
Keywords: торфові ґрунти
вигорілі торфовища
пірогенні утворення
пірогенна деградація
пожежа
рекультивація вигорілих торфовищ
ренатуралізація
охорона ґрунтів
Page range: 53-60
Abstract: У статті розглянуто та висвітлено причини пірогенної деградації і географію поширення деградованих торфових ґрунтів в межах Волинської області. Наведено результати польових і лабораторних досліджень, морфологічних особливостей пірогенних утворень, їхніх фізичних і фізико-хімічних властивостей. Запропоновано заходи охорони і раціонального використання осушених торфових ґрунтів як особливо цінних.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19728
References (Ukraine): Зайдельман Ф. Р. Пирогенная и гидротермическая деградация торфяных почв, их агроэкология, песчаные культуры земледелия, рекультивация / Ф. Р. Зайдельман, А. П. Шваров. – М. : Изд-во МГУ, 2002. – 168 с.
Зінчук М., Шевчук М., Гаврилюк В., Дідковська Т. Стан, проблеми та перспективи використання грунтового фонду «Поліся Волині». [Стан, проблеми та перспективи використання ґрунтів Поліського Волинського земельного фонду]. – 2019. URL: http://agrovolyn.gov.ua/sites/default/files/attachments/zinchuk_ prezentac_nim_ukr_dialog.pdf
Зузук Ф. В. Осушені землі Волинської області та їх охорона : монографія / Ф. В. Зузук, Л. К. Колошко, З. К. Карпюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 294 с
Нецик М. В., Гасьеквич В. Г. Торфові ґрунти Малого Полісся : монографія: Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 198 с.
Полянський С. В., Власюк О. А., Колошко Л. К. Підхід до використання вироблених і вигорівших торфовищ на території Копаївської осушувальної системи Шацького району Волинської області. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Луцьк, РВВ «Вежа» ВНУ імені Лесі Українки, 2007. – С. 96 – 103.
Полянський С., Капуза В. Профілактичні заходи захисту торфових ґрунтів від пірогенної деградації // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матеріали V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 8–9 квітня 2021 р.) / за ред. Ю. М. Барського, С. О. Пугача. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2021. С 72–74.
Полянський С. В., Полянська Т. О. Стан ґрунтового покриву Копаївської осушувальної системи (Волинської області) // International scientific and practical conference «Ideas and innovations in natural sciences»: conference proceedings, March 12–13, 2021. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2021. – Р. 160–164. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-006-3-37
Трускавецький Р. С. Торфові ґрунти і торфовища України / Р. С. Трускавецький. – Х. : «Міськдрук», 2010. – 278 с.
Fesyuk V. O., Moroz I. A., Chyzhevska L. T., Karpiuk Z. K., Polianskyj S. V. Burned peatlands within the Volyn region: state, dynamics, threats, ways of further use // Journal of Geology, Geography and Geoecology. – № 29 (3), 2020. – Р. 483–494. doi: 10.15421/112043
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pirogen_gr.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.