Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19472
Title: Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики (зі спеціалізації) студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (Інформатика)
Authors: Булатецька, Леся Віталіївна
Булатецький, Віталій Вікторович
Глинчук, Людмила Ярославівна
Гришанович, Тетяна Олександрівна
Мамчич, Тетяна Іванівна
Павленко, Юлія Степанівна
Собчук, Оксана Миколаївна
Чепрасова, Тетяна Іванівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики (зі спеціалізації) студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (Інформатика) [Електронний ресурс] / укладачі Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, Т. І. Мамчич, Ю. С. Павленко, О. М. Собчук, Т. І. Чепрасова; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 545 КБ). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. – 22 с.
Issue Date: 22-Apr-2021
Date of entry: 25-May-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
UDC: 004
Keywords: виробнича практика
проєктно-технологічна документація
Abstract: У методичних вказівках надаються рекомендації щодо мети, змісту та організації проведення виробничої практики (зі спеціалізації) для студентів спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика та 014 Середня освіта (Інформатика) з урахуванням індивідуального завдання кожного студента. Подається порядок оформлення та представлення звіту, порядок проходження та керівництва студентами викладачами закладу вищої освіти, а також критерії оцінювання практичної роботи студентів.
Content: 1. Загальні положення про проведення практики 4 2. Мета та завдання практики 5 3. Організація та керівництво практикою 7 4. Формування індивідуальних завдань практики 10 5. Форми звітності при проходженні практики 10 6. Форми і методи контролю 12 7. Критерії оцінювання практики та розподіл балів. 13 Список використаних джерел 16
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19472
URL for reference material: https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text
https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-informaciynikh-tekhnologiy-i-matematiki
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/33651/1/PIS_KL.pdf
DOI: 10.36910/6775-2524-0560-2020-41-01
References (Ukraine): 1. Положення про проведення практики студентів Волинського національного університет імені Лесі Українки [Електронний ресурс] –– Режим доступу : https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza
2. Закон України «Про вищу освіту», Указ президента України від 04.07.2005р. №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».
3. Положення про навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки для здобуття першого (бакалаврського) ступеня на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр» [Електронний ресурс] –– Режим доступу : https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza
4. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України Електронний ресурс] –– Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text
5. Навчальний план підготовки бакалавра, спеціальності 122 Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] –– Режим доступу : https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-informaciynikh-tekhnologiy-i-matematiki
6. Булатецька Л.В. Методичні особливості вивчення концептуального проектування баз даних при підготовці майбутніх фахівців. // Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Ю. С. Павленко, О.М. Собчук, С. І. Гайдай / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2020.–– № 41. –– С. 5–9. DOI: 10.36910/6775-2524-0560-2020-41-01
7. Проєктування інформаційних систем: Загальні питання теорії проєктування ІС (конспект лекцій) [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О. C. Коваленко, Л. М. Добровська. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 192с. [Електронний ресурс] –– Режим доступу : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/33651/1/PIS_KL.pdf
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praktyka_zi_spetsializatsiyi.pdf545,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.