Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19125
Title: Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів людини
Authors: Вічалковська, Наталія Калинівна
Bibliographic description (Ukraine): Вічалковська Н. К. Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів людини : методичні матеріали для забезпечення самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра педагогічної та вікової психології. Луцьк, 2018. 39 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 25-Feb-2021
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Keywords: арт-терапевтична реабілітація
експериментально-психологічний театр
психотерапевтична ерудиція
терапевтичний потенціал
зображувальне мистецтво
Abstract: Самостійна робота студентів (далі – СРС) є складовою навчального процесу і основним засобом опанування навчального матеріалу дисципліни «Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів людини», в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Мета СРС – сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної ознаки та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. Завдання СРС – вивчення тем, питань, винесених на самостійне опрацювання студентами, засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих на лекціях та інших аудиторних заняттях знань, їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, виявлення прогалин у системі знань із предмета, забезпечення підготовки студентів до поточних аудиторних занять, контрольного заходу та підсумкового (модульного чи семестрового) контролю. Зміст СРС визначається навчальною програмою, робочою програмою навчальної дисципліни ««Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів людини», цими методичними матеріалами та методичними матеріалами (рекомендаціями, вказівками) до практичних і семінарських занять з названої дисципліни. СРС виконується згідно з методичними вказівками та у відповідності до переліку і завдань до них. Методичні матеріали містять пояснювальну записку, методичні вказівки до виконання самостійної роботи, перелік тем для самостійного вивчення та завдання до них, а також список рекомендованої літератури.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19125
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FPsy)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
срс арт.pdf646,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.