Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18857
Title: Реляційна алгебра. Реляційне числення : методичні вказівки для підготовки до контрольної роботи з нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”, “Організація баз даних та знань”
Authors: Булатецька, Леся Віталіївна
Булатецький, Віталій Вікторович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Реляційна алгебра. Реляційне числення [Електронний ресурс] : методичні вказівки для підготовки до контрольної роботи з нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”, “Організація баз даних та знань”/ В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 992 КБ). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. – 36 с.
Issue Date: 16-Dec-2020
Date of entry: 5-Feb-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
UDC: 004.655
Keywords: Реляційна алгебра
реляційне числення
реляційне відношення
множина
Abstract: Викладено теоретичні відомості, які відносяться до теми “Реляційна алгебра. Реляційне числення”, що входить до лекційного курсу нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи” та “Організація баз даних та знань”. Наведено приклади розв’язків типових задач, запропоновано вправи і задачі для самостійного розв’язку та для самостійної підготовки до контрольної роботи по темі “Реляційна алгебра. Реляційне числення”. Рекомендовано студентам 2, 3 курсів, спеціальності 122 Комп’ютерні науки, 014 Середня освіта, 113 Прикладна математика та 125 Кібербезпека, освітньо-професійних програм Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Інформатика, Прикладна математика та Інформаційна безпека відповідно.
Content: ВСТУП 3
1.1. Операції над множинами. 5
1.2. Спеціальні реляційні оператори 6
1.3. Задачі на застосування реляційної алгебри 11
2. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЕННЯ ВИРАЗІВ РЕЛЯЦІЙНОЇ АЛГЕБРИ 17
2.1. Властивості операцій реляційної алгебри. Еквівалентні перетворення. 17
2.2. Використання реляційної алгебри для оптимізації запитів 17
3. РЕЛЯЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ КОДДА 20
3.1. Завдання реляційного числення 20
3.2. Цільовий список і визначальний вираз 20
3.3. Квантор існування 23
3.4. Квантор загальності 24
3.5. Приклади розв’язування задач на застосування реляційного числення 25
4. ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ РЕЛЯЦІЙНОЇ АЛГЕБРИ І РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ 28
5. ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОІДГОТОВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18857
References (Ukraine): Пасiчник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. - К. : Видавнича група BHV, 2006. - 384 с.
Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 463 с. [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://urait.ru/bcode/382832.
Бураков П.В., Петров В.Ю. Введение в системы баз данных: учебное пособие. — СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. — 128 с. [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/433/70433/45697?p_page=10
Реляційні бази даних: табличні алгебри та SQL-подібні мови / В. Н. Редько, Ю. Й. Брона, Д. Б. Буй, С.А. Поляков. — К. : Видавничий дім “Академперіодика”, 2001. — 198 с.
Дунаев В. В. Базы даннях. Язык SQL / В. В. Дунаев. — СПб. : БХВ-Петербург, 2006. — 288 с.
Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных. Часть 1. Реляционная модель данных: Учебное пособие/Изд-е Башкирского ун-та. - Уфа, 1999. - 108 с. - ISBN 5-7477-0350-1. численням [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml
Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание. : Пер. с англ. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1328 с.
Реляційне числення [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://studfile.net/preview/5993100/page:4/
Решение задач в реляционной алгебре [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://studopedia.org/13-27483.html
Різниця між реляційною алгеброю та реляційним численням [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://uk.gadget-info.com/difference-between-relational-algebra
Куценко И.Л. Оптимизация запросов в реляционных базах данных / И.Л. Куценко // Евразийский Союз Ученых. – T.56, №11. –2018. C. 52–58 [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://euroasia-science.ru/
Отображение реляционной алгебры в дескриптивную логику / И.С. Чистякова // Проблеми програмування. — 2018. — № 2-3. — С. 214-225. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/144602/25-Chystiakova.pdf?sequence=1
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Relyatsiyna_alhebra.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.