Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18787
Title: Методичні рекомендації до написання й оформлення бакалаврських робіт зі спеціальностей 106 Географія (освітньо-професійна програма: Географія), 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма: Гідрологія)
Authors: Фесюк, Василь Олександрович
Павловська, Тетяна Сергіївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Фесюк В. О., Павловська Т. С. Методичні рекомендації до написання й оформлення бакалаврських робіт зі спеціальностей 106 Географія (освітньо-професійна програма: Географія), 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма : Гідрологія) : навч.-метод. вид. для студентів геогр. ф-ту / Волинський національний університет імені Лесі Українки, географічний факультет. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 80 с.
Issue Date: 2021
Date of entry: 1-Feb-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 001.89:91(072)
Keywords: організація написання бакалаврської роботи
вимоги до структурних елементів бакалаврської роботи
вимоги до оформлення бакалаврських робіт
структура бакалаврської роботи
випускна кваліфікаційна робота
Abstract: Завершальним етапом навчання студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 106 Географія (освітньо-професійна програма: Географія), 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма: Гідрологія) є підготовка випускної кваліфікаційної роботи та її захист (державна атестація). Випускна кваліфікаційна робота (ВКР) – це вид наукової роботи, який дає можливість виявити рівень наукової підготовки студента з означеного фаху. Виконання ВКР та її захист перед Державною екзаменаційною комісією (далі – ДЕК) є перевіркою підготовки фахівця до самостійної діяльності з обраних спеціальності та освітньо-професійної програми, його здібностей самостійно аналізувати стан проблем у певній галузі знань, розробляти необхідні пропозиції. Виконання бакалаврської роботи повинне ґрунтуватися на фондових матеріалах установ та організацій за місцем проходження виробничої чи переддипломної практик. Випускна бакалаврська робота – самостійно виконана робота студента, яка свідчить про його вміння працювати з літературою, узагальнювати та аналізувати фактичний матеріал, користуватися загальнонауковими й спеціальними методами, комп’ютерними інформаційними технологіями, застосовувати теоретичні знання й практичні навички, отримані під час оволодіння відповідною освітньо-професійною програмою; має елементи наукового дослідження. Під час виконання бакалаврської роботи студент вчиться суворо дотримуватися логічної послідовності викладення матеріалу, практично використовувати набуті знання, аналізувати теоретичні положення, обґрунтовувати висновки та рекомендації. Навчально-методичне видання призначене для надання методичної допомоги студентам-бакалаврам кафедри фізичної географії з підготовки, виконання, оформлення та захисту випускної кваліфікаційної роботи. Для студентів денної форми навчання, які здобувають рівень вищої освіти „Бакалавр” за спеціальностями 106 Географія і 103 Науки про Землю.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18787
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фесюк_Павловська_друк.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.