Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18556
Title: Механізм фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку вищої освіти України в контексті функціонування ЄПВО
Authors: Тоцька, Олеся Леонтіївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Тоцька О. Механізм фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку вищої освіти України в контексті функціонування ЄПВО. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 2020. № 4. С. 80–88.
Journal/Collection: Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Issue: 4
Issue Date: 2020
Date of entry: 5-Jan-2021
Publisher: Вежа-Друк
Country (code): UA
Place of the edition/event: Луцьк
DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-04-80-88
UDC: 378.014.543(477)
Keywords: механізм
фінансово-інвестиційне забезпечення
фінансові агенти
провайдери
вища освіта
Європейський простір вищої освіти
Page range: 80–88
Start page: 80
End page: 88
Abstract: У статті здійснено аналіз вітчизняних авторефератів дисертацій, присвячених дослідженню фінансової сфери вищої освіти. Проаналізовано показники сателітного рахунку освіти в Україні за 2018 р. за фінансуючими організаціями (фінансовими агентами), провайдерами (постачальниками послуг) та функціями освіти. Сформовано механізм фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку вищої освіти України в контексті функціонування Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), який містить фінансових агентів, інструменти та відповідні заходи на макро-, мезо- й мікрорівнях. Наведено перелік документів ЄПВО. Сформовано рекомендації щодо вдосконалення фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку вищої освіти в частині доходів і видатків. Визначено перспективи подальших досліджень.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18556
References (Ukraine): 1. Про освіту: Закон України вiд 05 верес. 2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 01.09.2020). 2. Боголіб Т. М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.04.01. Київ, 2006. 38 с. 3. Буцька О. Ю. Фінансове забезпечення діяльності вищого навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.08. Донецьк, 2010. 18 с. 4. Ванієва М. Фінансовий механізм регулювання діяльності державних вищих навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.08. Львів, 2008. 20 с. 5. Гельман В. М. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.08. Донецьк, 2008. 20 с. 6. Гончаренко А. М. Управління капіталом приватного вищого навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2009. 20 с. 7. Єрфорт О. Ю. Розвиток системи фінансового забезпечення вищої освіти в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Київ, 2015. 22 с. 8. Іщук Л. І. Формування і використання фінансових ресурсів у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.08. Львів, 2010. 20 с. 9. Лев Т. О. Синтез системи фінансового менеджменту державного ВНЗ, що функціонує в умовах ринку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.02. Донецьк, 2000. 18 с. 10. Муравська В. А. Формування механізму фінансового забезпечення аграрної вищої освіти та науки в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Київ, 2013. 21 с. 11. Олексин А. Г. Ефективність фінансування освітніх інновацій в системі вищої освіти України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Запоріжжя, 2012. 20 с. 12. Тимошенко О. В. Фінансовий механізм функціонування та розвитку системи вищої освіти в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.08. Суми, 2010. 19 с. 13. Шашкевич О. Л. Фінансові ресурси вищих навчальних закладів: оптимізація формування та ефективність використання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.08. Тернопіль, 2008. 20 с. 14. Яришко О. В. Фінансове управління вищими навчальними закладами I–II рівня акредитації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Дніпропетровськ, 2006. 20 с. 15. Яструбський М. Я. Управління фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів в умовах трансформації економіки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.04.01. Львів, 2006. 20 с. 16. Сателітний рахунок освіти в Україні у 2018 році. Державна служба статистики України: вебсайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 31.03.2020).
References (International): 1. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05 veres. 2017 r. № 2145-VIII [On education: Law of Ukraine from September 05 2017, № 2145-VIII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian]. 2. Boholib, T. M. (2006). Finansove zabezpechennia rozvytku vyshchoi osvity i nauky v Ukraini [Financial support for the development of higher education and science in Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian]. 3. Butska, O. Yu. (2010). Finansove zabezpechennia diialnosti vyshchoho navchalnoho zakladu [Financial support for the activities of a higher education institution]. Donetsk [in Ukrainian]. 4. Vaniieva, M. (2008). Finansovyi mekhanizm rehuliuvannia diialnosti derzhavnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv [Financial mechanism for regulating the activities of state higher education institutions]. Lviv [in Ukrainian]. 5. Helman, V. M. (2008). Finansove zabezpechennia vyshchoi osvity v Ukraini [Financial support of higher education in Ukraine]. Donetsk [in Ukrainian]. 6. Honcharenko, A. M. (2009). Upravlinnia kapitalom pryvatnoho vyshchoho navchalnoho zakladu [Capital management of a private higher education institution]. Kyiv [in Ukrainian]. 7. Yerfort, O. Yu. (2015). Rozvytok systemy finansovoho zabezpechennia vyshchoi osvity v Ukraini [Development of the system of financial support of higher education in Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian]. 8. Ishchuk, L. I. (2010). Formuvannia i vykorystannia finansovykh resursiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Formation and use of financial resources in higher educational institutions]. Lviv [in Ukrainian]. 9. Lev, T. O. (2000). Syntez systemy finansovoho menedzhmentu derzhavnoho VNZ, shcho funktsionuie v umovakh rynku [Synthesis of the financial management system of a state HEI operating in market conditions]. Donetsk [in Ukrainian]. 10. Muravska, V. A. (2013). Formuvannia mekhanizmu finansovoho zabezpechennia ahrarnoi vyshchoi osvity ta nauky v Ukraini [Formation of the mechanism of financial support of agrarian higher education and science in Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian]. 11. Oleksyn, A. H. (2012). Efektyvnist finansuvannia osvitnikh innovatsii v systemi vyshchoi osvity Ukrainy [Effectiveness of financing educational innovations in the system of higher education of Ukraine]. Zaporizhzhia [in Ukrainian]. 12. Tymoshenko, O. V. (2010). Finansovyi mekhanizm funktsionuvannia ta rozvytku systemy vyshchoi osvity v Ukraini [Financial mechanism of functioning and development of the higher education system in Ukraine]. Sumy [in Ukrainian]. 13. Shashkevych, O. L. (2008). Finansovi resursy vyshchykh navchalnykh zakladiv: optymizatsiia formuvannia ta efektyvnist vykorystannia [Financial resources of higher educational institutions: optimization of formation and efficiency of use]. Ternopil [in Ukrainian]. 14. Yaryshko, O. V. (2006). Finansove upravlinnia vyshchymy navchalnymy zakladamy I–II rivnia akredytatsii [Financial management of higher educational institutions of I-II level of accreditation]. Dnipropetrovsk [in Ukrainian]. 15. Yastrubskyi, M. Ya. (2006). Upravlinnia finansovymy resursamy vyshchykh navchalnykh zakladiv v umovakh transformatsii ekonomiky Ukrainy [Management of financial resources of higher educational institutions in the conditions of transformation of economy of Ukraine]. Lviv [in Ukrainian]. 16. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Satelitnyi rakhunok osvity v Ukraini u 2018 rotsi [Satellite account of education in Ukraine in 2018]. (2020). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
article_74.pdf382,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.