Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16321
Title: Засади здоров’яформуючої діяльності дітей молодшого шкільного віку в контексті сучасних освітніх інновацій
Other Titles: Principles of healthforming activity of children of elementary school age in the context of modern educational innovations
Authors: Кашуба, Віталій Олександрович
Гончарова, Наталія Миколаївна
Kashuba, Vitaliy
Honcharova, Nataliya
Bibliographic description (Ukraine): Кашуба В. О. Засади здоров’яформуючої діяльності дітей молодшого шкільного віку в контексті сучасних освітніх інновацій / Віталій Кашуба, Наталія Гончарова // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2018. − Вип. 31. – С. 31-37.
Issue Date: 2018
Date of entry: 26-Sep-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: діти молодшого шкільного віку
формування
здоров’я
мотивація
children of junior school age
formation
health
motivation
Abstract: Актуальність. Сучасний етап розвитку системи початкової освіти в Україні характеризується значними системними перетвореннями його змісту та підходів до здійснення. Ця тенденція є результатом інтеграції системи освіти в Україні до всесвітнього освітнього простору та розкриває нові перспективи перетворення процесу фізичного виховання в напрямі формування здоров’я дітей молодшого шкільного віку. У процесі здоров’яформуючої діяльності значної уваги потребує досягнення високого рівня мотивації в дітей до навчання в школі. Мета дослідження – оцінити ефективність дії упровадження концепції здоров’яформуючих технологій на рівень психологічного стану дітей у період навчання в початковій школі як напряму реалізації ідей Нової української школи. Методи дослідження – аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, систематизація, контент-аналіз, метод оцінки психологічного стану дітей (методика скринінгової оцінки рівня шкільної мотивації Н. Г. Лусканової), методи математичної статистики. Контингент досліджуваних складали на констатувальному етапі дослідження 265 учнів 1–4 класів й на формуючому– 91 школяр 1, 3- та 4-х класів закладів загальної середньої освіти. Результати проведеного констатувального етапу педагогічного експерименту розкривають наявність проблемних питань низького рівня здоров’я дітей молодшого шкільного віку й процесів зниження мотивації до навчання за період навчання в початковій школі. Серед напрямів формування здоров’я дітей та підвищення мотивації до навчання в школі запропоновано концепції здоров’яформуючих технологій, практична реалізація якої визначається розробкою здоров’яформуючої технології, що відповідає засадам Нової української школи. Ефективність запропонованої концепції перевірено в процесі формувального педагогічного експерименту. Використання запропонованих засобів сприяло підвищенню мотивації дітей молодшого шкільного віку до навчання в школі, чого досягнуто для категорії учнів ЕГ різного віку. . Topicality. The current stage of development of the system of primary education in Ukraine is characterized by significant systemic transformations of its content and approaches to implementation. This tendency is the result of integration of the educational system in Ukraine into the world educational space and reveals new perspectives of transformation of the process of physical education in the direction of health formation of children of elementary school age. In the process of healthforming activities, considerable attention is required to achieve a high level of motivation for children to study at school. The objective of the study was to assess the effectiveness of the implementation of the concept of healthforming technologies on the level of psychological state of children during the period of education in primary school as a way of implementing the ideas of the New Ukrainian school. The methods of research: analysis and generalization of data of scientific and methodical literature, systematization, content analysis, method of assessing the psychological state of children (the method of screening assessment of the level of school motivation by N. H. Luskanova), methods of mathematical statistics. The contingent of the examined made up at the confirmatory stage of the study of 265 pupils of 1st-4th grades and at the forming stage of 91 students of 1st, 3rd and 4th classes of institutions of general secondary education. The results of the preliminary stage of the pedagogical experiment reveal the existence of problematic issues of low level of health of children of junior school age and processes of reducing motivation to studying during the period of study in elementary school. Among the directions of the formation of children's health and enhancement of motivation to study at school, the concept of healthforming technologies is proposed, the practical implementation of which is determined by the development of healthforming technology, which is in line with the principles of the New Ukrainian school. The effectiveness of the proposed concept was tested in the process of forming a pedagogical experiment. The use of the proposed means contributed to increasing the motivation of primary school children to study at school, which was achieved for the category of pupils of the experimental group of all ages.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16321
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018, № 31

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vitaliy Kashuba, Nataliya Honcharova.pdfОсновна стаття344,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.