Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15474
Title: Формування вольової сфери бігунів на середні дистанції в процесі спортивної діяльності
Other Titles: Formation of Runners’volitional Sphere at Middle Distances in the Process of Sports Activities
Authors: Мороз, Михайло Степанович
Суворова, Тетяна Іванівна
Радченко, Олександр Вікторович
Бичук, Ігор Олександрович
Moroz, Mykhaylo
Suvorova, Tetiana
Radchenko, Oleksandr
Bychuk, Igor
Bibliographic description (Ukraine): Формування вольової сфери бігунів на середні дистанції в процесі спортивної діяльності / Михайло Мороз, Тетяна Суворова, Олександр Радченко, Ігор Бичук // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2018. − Вип. 29. – С. 177-183.
Issue Date: 2018
Date of entry: 11-Jan-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: легкоатлети
спортсмени
бігуни на середні дистанції
воля
терплячість
завзятість
наполегливість
track and field athletes
sportsmen
middle-distance runners
will
patience
firmness
perseverance
Abstract: У статті обґрунтовано головні фактори формування вольових якостей у легкоатлетів − бігунів на середні дистанції, які є базовими для придбання та показу спортсменами високих спортивних результатів. Формування вольових якостей спортивного характеру є одним із провідних завдань виховання що значною мірою повинне виконуватися в процесі тренувальних занять і спортивних змагань. Вольові якості спортсмена − це відносно стійкі психічні утворення, які визначають рівень свідомої саморегуляції особистістю своєї поведінки та її контролю над собою. Сьогодні спорт вищих досягнень вимагає від спортсменів прояву максимальних вольових зусиль і високої психологічної стійкості. Емоційно-вольова підготовка – одна зі складових частин психологічної підготовки, що відбувається в процесі навчально-тренувальної та змагальної діяльності. Тож тренерам поряд із розвитком фізичних якостей (швидкості, витривалості, сили та ін.) потрібно використовувати спеціальні прийоми для розвитку впевненості у своїх силах, вимогливості до себе, наполегливості й завзятості в досягненні мети, здатності до подолання труднощів, волі до перемоги, уміння керувати собою, своїми почуттями та переживаннями, здатності до граничної мобілізації сил в умовах тренувальних занять і змагань. У статті на основі науково-методичної літератури проаналізовано та визначено сутність формування вольових якостей у спортсменів-бігунів на середні дистанції. Визначено діагностичні засоби й критерії оцінювання вольових якостей юних легкоатлетів. Розроблено та експериментально перевірено педагогічні умови, засоби й методику виховання вольових якостей юних легкоатлетів у процесі навчально-тренувальних занять і змагань. Подано рекомендації для тренерів і спортсменів із методики виховання вольових якостей. The article is devoted to substantiation of the main factors of formation of runners’ volitional qualities at medium distances which are the basis for achievement and display of high level sports results. The formation of volitional qualities of the personality is one of the leading tasks of education, and this task should be largely solved in the process of training sessions and sports competitions.The volitional qualities of an athlete are relatively stable mental entities which determine the level of conscious self-regulation of the personality’s behavior and his power over himself.Nowadays higher achievements in sport require athletes to demonstrate maximum volitional efforts and high psychological stability. Emotionally volitional training is one of the components of psychological training which is carried out in the process of training and competitive activities.Therefore, coaches, along with the development of physical qualities (speed, endurance, strength, etc.), need to use special techniques for the development of self-confidence, self-assertiveness, perseverance and dedication in the goal achievement, ability to overcome difficulties, the will to win, the ability to manage themselves, their feelings and experiences, the ability to critical mobilization of forces in terms of training sessions and competitions. The essence of volitional qualities formation of runners at middle distances is analyzed and determined in the article on the basis of scientific and methodological literature. Diagnostic tools and evaluation criteria of the volitional qualities of young athletes are determined. Pedagogical conditions, means and methodology of education of young athletes’ volitional qualities in the process of training sessions and competitions have been developed and experimentally tested. The recommendations for coaches and athletes about methodology of education of volitional qualities are developed.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15474
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018, № 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mykhaylo Moroz, Tetiana Suvorova, Oleksandr Rad.pdf438,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.