Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15472
Title: Професійний спорт у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи
Other Titles: Professional Sports in the Modern Society: Problems and Perspectives
Authors: Добринський, Володимир Семенович
Альошина, Алла Іванівна
Мудрик, Жанна Станіславівна
Мордик, Микола Юрійович
Dobrynsky, Volodymyr
Aleshina, Alla
Mudrik, Zhanna
Mordyk, Mykola
Bibliographic description (Ukraine): Професійний спорт у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи / Володимир Добринський, Алла Альошина, Жанна Мудрик, Микола Мордик // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2018. − Вип. 29. – С. 165-170.
Issue Date: 2018
Date of entry: 11-Jan-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: професійний спорт
суспільство
соціальний інститут
функції
проблеми
допінг
перспектива
professional sport
society
social institute
functions
problems
doping
perspective
Abstract: У статті розкрито соціальну цінність професійного спорту для сучасного суспільства. Доведено, що професійний спорт істотно впливає на формування системи цінностей, людської самосвідомості, стилю життя сучасної людини, на його фізичне й моральне обличчя. Соціальна цінність спорту полягає і в тому, що він є засобом етичного, естетичного, морального виховання особи. Професійний спорт являє собою як би мікромодель самого суспільства, відношення у якому відповідають збереженню, підтримці й актуалізації в ньому системи загальних цінностей. Професійний спорт і суспільство перебувають у відношеннях, взаємопов’язаних один з одним. Професійний спорт не лише відображає характер сучасного суспільства, але й сам активно впливає на нього. Визначено завдання, які виконує спорт як соціальний інститут, а також специфічні, властиві лише йому функції, які він виконує в суспільстві. Указано, що окремі функції, які притьманні спорту взагалі, а в професійному спорті мають свій особливий колір. Розглянуто актуальні проблеми сучасного професійного спорту, серед яких, насамперед, потрібно відзначити застосування допігну, адже постійно відбуваються скандали, пов’язані з його вживанням атлетами різних країн. Це негативно позначається на здоров’ї спортсменів, позбавляє їх завойованих нагород, чемпіонських титулів, але може призвести й до смерті. Тому боротьба із застосуванням допінгу ведеться в усіх країнах світу. Відзначено, що в професійному спорті продовжуватиметься тенденція розвитку видовищних видів спорту, які приносять великі прибутки всім зацікавленим сторонам (власникам клубів, менеджерам, засобам масової інформаціє, спортсменам й ін.). Передбачено, що ж чекає професійний спорт у майбутньому, які перспективи його розвитку та існування. The article reveals the social value of professional sport for modern society. It is proved that professional sport significantly influences the formation of the system of values, human consciousness, lifestyle of a modern man, on his physical and moral face. The social value of sport lies in the fact that it is a means of ethical, aesthetic, moral upbringing of the person. Professional sport represents a sort of micro-model of the very society, the attitude of which corresponds to preservation, maintaining and updating in it the system of common values. Professional sports and society are in relationships that are interrelated with each other.Professional sport not only reflects the character of the modern society, but also actively influences it. The tasks which solves sports as a social institution are determined, as well as specific, essential functions only that it performs in a society. It is specified that the separate functions which are essential in sport in general, in professional sports have their own special color. The urgent problems of modern professional sports are considered among which, first of all, it is necessary to mark the use of doping, because there are constantly scandals connected with its use by athletes from different countries. It negatively affects health of athletes, deprives them of conquered awards, championship titles, but can lead to death. Therefore, the fight against the use of doping is carried out in all countries of the world. It is noted that in professional sports the trend of development of spectacular sports that will bring big profits to all the interested parties (club owners, managers, mass media, athletes, etc.) will continue. It is anticipated that what awaits professional sports in the future, what are the prospects for its development and existence.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15472
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018, № 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volodymyr Dobrynsky, Alla Aleshina, Zhanna.pdf354,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.