Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15464
Title: Функціональний стан опорно-рухового апарату жінок з ожирінням як фактор спрямування процесу фізичної реабілітації
Other Titles: Functional State of the Musculoskeletal System of Women with Obesity as a Factor of Direction of the Physical Rehabilitation Process
Authors: Івановська, Ольга Едуардівна
Жарова, Ірина Олександрівна
Ivanovska, Olha
Zharova, Iryna
Bibliographic description (Ukraine): Івановська О. Е. Функціональний стан опорно-рухового апарату жінок з ожирінням як фактор спрямування процесу фізичної реабілітації / Ольга Івановська, Ірина Жарова // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2018. − Вип. 29. – С. 105-110.
Issue Date: 2018
Date of entry: 10-Jan-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: опорно-руховий апарат
ожиріння
фізична реабілітація
відновлення
постава
фізичні вправи
musculoskeletal system
obesity
physical rehabilitation
restoration
posture
physical exercise
Abstract: На сьогодні ожиріння належить до найбільш розповсюджених захворювань як в Україні, так і у світі. Мета роботи – дослідити функціональний стан опорно-рухового апарату у жінок з ожирінням. Матеріали. Контингент обстежуваних – 62 пацієнтки другого зрілого віку (36–55 років). Використано аналіз наукової літератури та медичних карт, проведено гоніометрію суглобів кінцівок, тест на гнучкість. Результати. Аналіз медичних карт виявив значну розповсюдженість у вибірці остеохондрозу (90,32 %), протрузій попереково-крижового відділу (93,54 %), викривлень хребта (96,77 %). Дещо меншу поширеність мали дискова грижа попереково-крижового відділу хребта (72,58 % групи), грудного відділу (29,03 %), протрузії грудного відділу (37,09 %). Артроз зареєстровано у 12,9 % осіб. Виявлено обмеження амплітуди в згинанні ліктьового суглоба, у повному приведенні плеча, діапазоні руху кульшового суглоба у сагітальній площині, у повному приведенні стегна. Лише 10 % пацієнтів мали задовільну функцію кульшового суглоба. Виконати пасивне згинання в кульшовому суглобі на 120° (нормальний показник) змогли шість пацієнтів. Близько половини (48,39 %) групи змогли виконати згинання в кульшовому суглобі на 110°. Результати гоніометрії колінного суглоба не були критичними. Тест «нахил уперед із положення сидячи з витягнутими ногами» у більшості пацієнтів оцінено на оцінку «посередньо» (41,9 %) чи «нижче від середнього» (40,3 %). Високих результатів жоден з обстежених не досяг, але й результатів на низькому рівні не відзначено. Лише троє пацієнтів виконали ротацію в кульшовому суглобі на 45°. Амплітуда ротації в 40° відзначалась у 19,4 % досліджуваних, 35° – близько половини групи (43,5 %), а найнижчий результат – на рівні 30° – отримали 32,3 % пацієнтів. Зроблено висновок про те, що стан опорно-рухової системи пацієнтів зумовлює необхідність проходження комплексної програми фізичної реабілітації. Розробка програми реабілітації хворих на ожиріння жінок другого зрілого віку вимагає врахування не лише ступеня захворювання, а й також стан опорно-рухового апарату і його функціональні можливості. At present, obesity is one of the most common diseases, both in Ukraine and in the world. The objective of the study is to investigate the functional state of the musculoskeletal system in women with obesity. Materials. The contingent of the observable – 62 patients of the second adult age (36–55 years). Research methods: analysis of the scientific literature and medical records, goniometry of the limb joints, a test for flexibility. Results. The analysis of medical records revealed a significant spread in the osteochondrosis sampling (90,32 %), protrusions of the lumbosacral segment (93,54 %), curvature of the spine (96,77 %). Somewhat less prevalence had the disc hernia of the lumbar-sacral spine (72,58 % of the group), thoracic spine (29,03 %), protrusion of the thoracic spine (37,09 %). Arthrosis was registered in 12,9 % of people. It was revealed amplitude limitations in flexion of the elbow joint, in complete reduction of the shoulder, in the range of movement of the hip joint in the sagittal plane, in complete reduction of the thigh.Only 10% of patients had satisfactory hip function. Six patients were able to perform passive flexion in the hip joint at 120° (normal rate). Nearly half (48,39 %) of the group were able to perform 110° hip flexion. The results of goniometry of the knee joint were not critical. The test «tilt forward from the sitting position with elongated legs» was evaluated in most patients as average (41,9 %) or below average (40,3 %). None of the examined have achieved high results, but results at a low level have not been noted. Only three patients performed rotation in the hip joint at 45°. The amplitude of rotation at 40° was observed in 19,4 % of patients, 35°– almost half of the group (43,5 %), and the lowest result at 30° was obtained in 32,3 % of patients. It was concluded that the condition of the locomotor system of patients necessitates the passage of a comprehensive program of physical rehabilitation. The development of a program for rehabilitation of second adulthood women with obesity requires taks into account not only the degree of the disease, but also the condition of the musculoskeletal system and its functional capabilities.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15464
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018, № 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olha Ivanovska, Iryna Zharova.pdf443,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.