Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15402
Title: Час відповіді респондента на запитання як фактор оцінки якості даних
Other Titles: Respondent’s Answering Time for Question as a Factor of Data Quality Estimation
Authors: Сидоров, Микола Станіславович
Sydorov, Mykola S.
Bibliographic description (Ukraine): Сидоров М. С. Час відповіді респондента на запитання як фактор оцінки якості даних / М. С. Сидоров // Соціологічні студії. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. - № 1 (10). - С. 36-43. DOI : https://doi.org/10.29038/2306-3971-2017-01-36-43
Issue Date: 2017
Date of entry: 21-Dec-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: гіпотези про рівність медіан
довірчий інтервал для медіани
парадані
віньєтки
он-лайн-опитування
часові мітки
median equality test
median confidence inerval
paradata
vignette
online survey
timestamps
Abstract: Комп’ютерні засоби анкетування уможливили фіксацію часу відповідей на запитання як додаткового фактора оцінки їх якості. У межах статті запропоновано підхід до оцінювання якості відповіді на запитання за допомогою оцінювання порогових значень часових характеристик відповідей на віньєтки в он-лайн-опитуванні, здійсненому із застосуванням факторіального дизайну в програмі R. Для цього використано відповіді на серію з п’ти віньєток з описом складних експериментальних ситуацій і мінімальним їх прочитанням за 10 секунд, отримані під час суцільного опитування студентів факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в он-лайн-оболонці LimeSurvey (2015). Побудову та аналіз довірчого інтервалу за варіаційним рядом або довірчого інтервалу для медіани застосовано як метод статистичного усунення викидів. Відмінність між моделлю, побудованою для вказаного часового інтервалу, і загальною повною моделлю не є надто великою. Значущу відмінність між розподілом часу простежено лише між першою віньєткою та всіма іншими: віньєтки є однотипними, тому час витрачається на побудову розуміння експериментальної ситуації лише для першої віньєтки, а всі інші вже сприймаються «за аналогією». Наповненість часових інтервалів за статтю показує, що частка жінок, які дали швидку відповідь, із кожною наступною віньєткою зменшується, а чоловіків – навпаки, збільшується. Імовірно, чоловіки менш ретельно ставляться до завдань, їм швидше набридає читати віньєтки зі схожими експериментальними ситуаціями. Обумовленість часу відповіді на запитання іншими факторами – структура та складність запитання, особисті якості респондента тощо – потребує додаткових досліджень, зокрема із застосуванням регресійного аналізу. Computer assisted tools for survey conduction enabled a record a lot of additional information, such as questions answering time as an additional factor to assess data quality. Within the article, the author offers an approach to evaluate the quality of data by evaluating thresholds of temporal characteristics of responses to vignettes in an online poll created with factorial design in program R. We used for this answers to a series of five vignettes describing complex experimental situations and minimal their reading in at least 10 seconds, obtained in a solid survey of students of sociology faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv in on-line shell LimeSurvey (2015). Construction and analysis of the confidence interval for the sample or the confidence interval for median author used as statistical method for eliminating the outliers. The difference between the model constructed for a specified time interval, and total full model is not too large. Significant difference between the distribution time is observed only between 1st and all other vignettes: vignettes are homogeneous, so the time spent on building understanding experimental situation only for 1st vignette, and everyone else has seen «by analogy». Fullness of time intervals by gender shows that the proportion of women who gave a quick response, with every vignette is reduced, man, on the contrary – are increasing. Perhaps men are less closely to the tasks they become more bored to read vignettes with similar experimental situations. Because the answer time of question depend of a lot of different factors – the structure and complexity of the questions, the personal qualities of the respondent, etc. – require additional research, including using regression analysis.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15402
Content type: Article
Appears in Collections:Соціологічні студії, 2017, № 1 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
socst_2017_1_7.pdf588,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.