Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15356
Title: The quality of life of students who study in Ukraine and Poland
Other Titles: Якість життя студентів, які здобувають освіту в Україні та Польщі.
Authors: Andriychuk, Olga
Андрійчук, Ольга
Panrtik, Vasyl
Kovalchuk, Volodymyr
Ковальчук, Володимир
Savchuk, Serhii
Савчук, Сергій
Пантік, Василь
Bibliographic description (Ukraine): Андрійчук, О. The quality of life of students who study in Ukraine and Poland = Якість життя студентів, які здобувають освіту в Україні та Польщі / О. Андрійчук, В. Пантік, В. Ковальчук, С. Савчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2017. - № 1 (37). - С. 5-11 https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-01-05-11
Issue Date: 2017
Date of entry: 18-Dec-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім.Лесі Українки
DOI: https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-01-05-11
Keywords: quality of life
students
study
Ukraine
Poland
якість життя
студенти
освіта
Україна
Польща
Abstract: The study of the quality of life is a core issue both at the scientists’ level and the level of government workers in the world. The main goal is not only to extend lifetime, but to improve its quality too. Ukraine’s desire to enter the European Community and the European Union is impossible without substantial improvement of the quality of life. However, the quality of life depends on the quality of labor potential, and hence on the prospects for the development of the country. Since the 70s of the XXth century, the state of the quality of life has begun to attract the attention of many researchers and practitioners in various fields of researches. The Council of the European Union adopted a development strategy in 2010 –‘Europe 2020: A Strategy for smart, stable and inclusive growth’ based on the analysis of monitoring the quality of life of the European Union. The aim was to study the students’ components of the quality of life, depending on the place of study (countries) and the origin (nationality). Methods: synthesis and analysis of the current scientific and methodological studies on self-assessment of the quality of life using the SF-36 questionnaire and the methods of mathematical statistics. Results. Analyzing the students’ answers, we revealed the regularity among indicators of the physical and mental (psychological) components of the quality of life and the sex of the respondents, the year of study, self-evaluation of their study achievements, conditions of life. Besides, the main components that play the leading roles in shaping the overall picture of the quality of life and those that reduce the quality of students’ lives were found out. Due to the analysis of the correlations between indicators of the physical and mental (psychological) components of the quality of life, the interdependent components that form the basis of the students’ quality of life were highlighted. Conclusions. The study makes it possible to compare both the generalized results of the quality of the Ukrainian and Polish students’ lives and the individual components that form the physical and mental (psychological) basis for the quality oflife. Вивчення якості життя населення є питанням, яке піднімається на рівні як науковців, так і державотворців у всьому світі. Основна мета –не лише подовжити тривалість життя, а й покращити його якість. Прагнення України увійти в Європейську Співдружність Країн та в Європейський Союз неможливе без суттєвого покращення якості життя населення. Водночас від якості життя залежить якість трудового потенціалу, а отже, і перспективи розвитку держави. Починаючи з 70-х років XXст., стан якості життя населення став привертати увагу багатьох учених і практиків у різних галузях досліджень. Рада Європейського Союзу у 2010 році прийняла стратегію розвитку − «Європа-2020: стратегія розумного, сталого й інклюзивного зростання», яка ґрунтується на здійсненні аналізу моніторингу якості життя населення країн Європейського Союзу. Мета роботи – вивчити компоненти якості життя студентів залежно від місця навчання (країни) й походження (громадянства). Методи дослідження: узагальнення та аналіз сучасних науково-методичних досліджень питання самооцінки якості життя за допомогою анкети SF-36, методи математичної статистики. Результати роботи. Аналізуючи відповіді студентів, ми помітили певну закономірність між показниками фізичного й психічного (психологічного) компонентів якості життя та статі респондентів, курсу навчання, самооцінки навчальних досліджень, умов побуту. Окрім того, виявили основні компоненти, що займають провідні позиції у формуванні загальної картини якості життя й ті складники, які знижують рівень якості життя студентів. Завдяки аналізу кореляційних зв’язків між показниками фізичного та психічного (психологічного) компонентів якості життя, ми з’ясували взаємозалежність компонентів, що складають основу якості життя студентів. Висновки. Проведене дослідження дає можливість порівняти як узагальнюючі результати якості життя студентів, які навчаються в Україні та Республіці Польща, так і окремі компоненти, що складають фізичну й психічну (психологічну) основу якості життя.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15356
Content type: Article
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2017, № 1 (37)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olga _Andriychuk.pdf240,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.