Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15355
Title: Соціологічні теорії політичної поведінки в аналізі впливу релігії на політику
Other Titles: Sociological Theories of Political Behavior in the Analysis of the Influence of Religion on Politics
Authors: Спренне, Анна Сергіївна
Sprenne, Anna S.
Bibliographic description (Ukraine): Спренне А. С. Соціологічні теорії політичної поведінки в аналізі впливу релігії на політику / А. С. Спренне // Соціологічні студії. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. - № 1 (10). - С. 12-20. DOI: https://doi.org/10.29038/2306-3971-2017-01-12-20
Issue Date: 2017
Date of entry: 17-Dec-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: політична поведінка
релігійний фактор
теорії політичної поведінки
особистість
political participation
religious factor
politics
sociological theories
society
personality
Abstract: У статті розкрито питання соціологічного вивчення взаємодії релігії й політики, зокрема впливу релігії на політичну поведінку. Висунуто гіпотезу, що релігія та політика в сучасному суспільстві залишаються тісно взаємопов’язаними, а релігійні вподобання особистості можуть впливати на її політичну поведінку. Для підтвердження такої теорії запропоновано розглянути теорії політичної поведінки, аби з’ясувати їхній пояснювальний потенціал в аналізі релігії як потенційний та реальний чинник політичної поведінки. Результатом роботи є узагальнюючий теоретичний погляд на систему чинників політичної поведінки й місце релігії в цій системі. На основі проведеного аналізу різноманітних теорій зроблено висновок: релігія та політика як соціальні інститути відіграють подібні ролі в житті людини й впливають на її формування як індивіда. Релігійний фактор багато в чому визначає політичну поведінку особистості. Здійснений теоретичний аналіз фіксує достатню теоретичну базу для проведення практичних соціологічних досліджень значущості та характеру релігійного впливу на політичну поведінку. The article raises the question of the sociological researching of the interaction of religion and politics, in particular – on the influenc of religion on political behavior. The author puts forward of hypothesis religion and politics aren’t separate social institutions existing in society, but religious preferences of the individual can influencw its political behavior. To confirm the theory put forward, author suggest to consider theories of political behavior with the aim of elucidating their explanatory potential in the analysis of religion as a potential and real factor of political behavior. The result of the auhor’s work is a general theoretical view of thw system of factors of political behavior and the place of religion in this system. Based on thr analysis of various theories, the author comes to the conclusion that religion and politics, as social institutions, are important and weighty phenomene in the life of person that effect its formation as individuals. At the same time, the religious factor influences and determines the political behavior of the individual. The theoretical analysis in the article allows to draw a conclusion about a sufficient theoretical basis for conducting promising practical sociological studies of the significance and nature of religious influence on political behavior.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15355
Content type: Article
Appears in Collections:Соціологічні студії, 2017, № 1 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
socst_2017_1_4.pdf454,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.