Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15031
Title: МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
Other Titles: METHODIC FOR INTRODUCING A METHODICAL SYSTEM FOR FORMATION THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE BORDER GUARD OFFICERS.
Authors: Боровик, Людмила
Issue Date: 2018
Date of entry: 13-Nov-2018
Keywords: методика, методична система, майбутні офіцери-прикордонники, психолого-педагогічна компетентність, формування
methodic, methodical system, future border guard officers, psychological and pedagogical competence, formation
Series/Report no.: Інноваційні процеси в освіті;14
Abstract: У статті на основі застосування низки методів дослідження (аналіз існуючих наукових напрацювань, вивчення досвіду викладання певних дисциплін, опитування та анкетування, метод експертних оцінок та методи математичної статистики) обґрунтовано комплекс заходів, що сприяють формуванню психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників та здійснюють підготовку педагогічних працівників до цього процесу. До них відносяться: активні та інтерактивні методи проведення занять із загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін (тренінги, проблемно-пошукові та візуалізовані лекції, кооперативні та ігрові форми навчання, метод інциденту, метод кейсу, дискусія, диспут, ситуативне моделювання, мозковий штурм, розв’язання ситуативних професійних задач), розробка методичних рекомендацій викладачам щодо впровадження цих методів в освітній процес, мотиваційний та особистісно-розвивальний тренінги для курсантів, вдосконалення робочих програм викладання загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін, програма підготовки викладацького складу до формування зазначеної компетентності. Ці заходи склали основу методики впровадження в освітній процес відомчого закладу вищої освіти методичної системи формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Обґрунтування сукупності активних та інтерактивних методів, котрі є найбільш ефективними для проведення занять із загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін, було здійснено на основі застосування дисперсійного факторного аналізу. Крім того, у статті представлено цілі та зміст кожного із зазначених заходів та описано специфіку їх реалізації. Запропонована методика враховує сутність та забезпечує втілення в освітній процес розроблених та обґрунтованих раніше педагогічних умов формування психолого-педагогічної компетентності. Застосування методів математичної статистики дозволило обґрунтувати достовірність зроблених висновків. Дієвість розробленої методики буде перевірено у ході формувального експерименту.A high level of the psychological and pedagogical competence is important for solving a number of tasks of professional activity of border guard officers. Formation and development of this personal phenomenon begins with the moment of studying at a departmental higher educational establishment and is improved in the process of further professional activity. The article presents a set of activities that contribute to the formation of the psychological and pedagogical competence of border guard future officers and provides the teaching staff to this process. Several research methods (analysis of existing scientific developments, study of certain disciplines teaching experience, surveys, expert estimation methods and methods of mathematical statistics) were used to identify and justify these measures. These include: active and interactive methods of conducting general military and special-military disciplines (trainings, problem-solved and visualized lectures, cooperative and game forms of learning, the method of an incident, case method, discussion, dispute, situational simulation, brainstorming, solution of situational professional tasks), development of methodological recommendations for teachers on the implementation of these methods in the educational process, motivational and personality development training for students, improvement of work programs the teaching of general military and military special disciplines, development of the program of training the teaching staff for the formation of this competence. These measures formed the basis of the methodic for introducing the methodical system of forming the psychological and pedagogical competence of future border guard officers into the educational process of the departmental institution of higher education. To substantiate a series of active and interactive methods which, in the author's opinion, are most effective for conducting general military and special-military disciplines and contribute to the formation of the component composition of the competency under study, was used factor dispersion analysis. In addition, the article presents the objectives and content of each of these activities and describes the features and specifics of their implementation. The proposed method takes into account the essence and provides implementation in the educational process of the developed and substantiated earlier pedagogical conditions for the formation of psychological and pedagogical competence. Application of methods of mathematical statistics has allowed to substantiate the reliability of the obtained conclusions. The effectiveness of the developed methodic will be tested during the forming experiment.
Description: Боровик Л. МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ / Людмила Боровик // Педагогічний часопис Волині. - № 3(10). - 2018. - с. 88-97
Sponsorship: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15031
ISSN: 2415-8143
Content type: Article
Appears in Collections:Педагогічний часопис Волині, 2018, № 3(10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Боровик Л.-88-97.pdf628,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.