Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14994
Title: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ГІТАРНОЇ ОСВІТИ
Other Titles: DEVELOPMENT PROSPECTS OF DOMESTIC GUITAR EDUCATION
Authors: Коваленко, Анатолій
Issue Date: 2018
Date of entry: 10-Nov-2018
Keywords: музична освіта; вітчизняна гітарна освіта; удосконалення вітчизняної гітарної освіти; розвиток вітчизняної гітарної освіти; гітарний оркестр
musical education; domestic guitar education; improvement of domestic guitar education; development of domestic guitar education; guitar orchestra.
Series/Report no.: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА;3
Abstract: У статті висвітлено можливості удосконалення та перспективи розвитку вітчизняної гітарної освіти. Розглянуто причини відсутності гітари у складі оркестру народних інструментів. Встановлено, що вітчизняні гітаристи не мають власного музичного колективу для спільного музикування. Запропоновано ввести до освітніх програм предмет «гітарний оркестр», подана класифікація його складу. Зазначено, що найбільшу популярність гітарний оркестр отримав у Японії під керівництвом відомого гітариста, викладача та диригента Хірокі Нііборі, колектив був створений у 1960 р., а кількість учасників досягала 400 осіб. Проаналізовано досвід Київського оркестру гітаристів, його репертуарні пошуки. Для модернізації вітчизняної гітарної освіти пропонується використати досвід музично-прогресивних європейських країн. Зазначено, що високий рівень музичної культури Німеччини завдячується високою матеріальною підтримкою з боку держави. Встановлено, що навчання гітаристів в Австрії проходить в одному структурному підрозділі зі струнними інструментами, спеціалізації «концертний виконавець» та «педагог» здобуваються на різних факультетах, предмет «ансамбль» Університету музики і театра Грацу може вивчатися з гітарою у дуеті чи тріо, але за бажанням студента ансамбль можна створити з флейтою, скрипкою чи будь-яким музичним інструментом. The article highlights the opportunities for improvement and the prospects for the development of the domestic guitar education. The reasons for the lack of a guitar in the orchestra of folk instruments are considered. It is established that domestic guitarists do not have their own musical collective for joint music making. It is suggested to introduce the subject «guitar orchestra» into educational programs, the classification of its composition is presented. It is noted that the greatest popularity of the guitar orchestra was in Japan under the guidance of the famous guitarist, teacher and conductor Hiroki Niibori, the collective was created in 1960, and the number of participants reached 400 people. The experience of the Kiev guitarists' orchestra, its repertoire searches are analyzed. To modernize the domestic guitar education, it is proposed to use the experience of the music-progressive European countries. It was noted that Germany's high level of musical culture exists thanks to high material support from the state. It is established that the training of guitarists in Austria takes place in one structural unit with string instruments, specializations «concert performer» and «teacher» are acquired in different faculties, the subject «ensemble» of the University of Music and the Graz Theater can be studied with a guitar in duo or trio, the desire of the student ensemble can be created with a flute, violin or any musical instrument
Description: Коваленко А. Перспективи розвитку гітарної освіти / Анатолій Коваленко // Педагогічний часопис Волині. - № 3(10). - 2018. с. - 25-31.
Sponsorship: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14994
ISSN: 2415-8143
Content type: Article
Appears in Collections:Педагогічний часопис Волині, 2018, № 3(10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коваленко А.-25-31.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.