Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14366
Title: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У БАТЬКІВСТВІ
Other Titles: THE ESSENCE OF THE CHARACTERISTICS OF PARENTAL RESPONSIBILITY
Authors: Смалько, Оксана
Бартків, Оксана
Issue Date: 2018
Date of entry: 19-Jul-2018
Keywords: відповідальність, батьківство, відповідальність у батьківстві, структура відповідальності, сутнісні характеристики відповідальності у батьківстві.
responsibility, parenthood, parental responsibility, structure of responsibility, essence of the characteristics of parental responsibility.
Series/Report no.: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА;7
Abstract: У статті подано аналіз сутнісних характеристик відповідальності у батьківстві. Зазначено, що батьківство неможливе без батьківської відповідальності, яка в своїй основі має дуальну природу: відповідальність перед соціумом та відповідальність перед собою за виховання у майбутньому власних дітей. Відповідальність розглядається як базова, фундаментальна особистісна характеристика, яка пов’язана із внутрішніми передумовами, а саме внутрішнім діалогом, переживаннями, моральним вибором, мотиваційним обґрунтуванням життєдіяльності. До сутнісних характеристик відповідальності у батьківстві віднесено: здатність об’єктивно ставитися до власних дій та вчинків щодо планування та народження дітей, усвідомлення їх наслідків та впливу на оточуючих; самостійність, ініціативність, цілеспрямованість, гідність, виконання зобов’язань щодо власної сім’ї та дітей; здатність особистості формулювати свої обов’язки в батьківсько-сімейних відносинах, виконувати їх та здійснювати самоконтроль. In the article is analyzed the essence of the characteristics of parental responsibility. It is specified that parenthood is impossible without parental responsibility, which is based on duality: responsibility before society and responsibility before yourself for upbringing own children in the future. The responsibility is considered as basic, fundamental personality characteristics, which is associated with internal preconditions such as internal dialogue, feeling, moral choice, motivational reasoning of livelihoods. The responsibility is defined as a result of internal work, personal development; it is independent from external motivations, pressure and influences, if they don’t respond to internal personal believes. It is specified that responsibility is possible in case of dispersal subjectivity, self-awareness, acceptance of own believes and values. The responsibility is formed and developed only in social interaction personality and associated with rendering freedom personality in making decision according to individual, age features. It is outlined structure of responsibility. The main characteristics of parental responsibility is: ability objectively attitude to own actions and proceedings concerning planning and birth of children, awareness their consequences and affect others; determination, initiative, purposefulness, dignity, performance of obligations concerning own family and children; ability of personality to formulate its obligations in parental-family relations, follow them and carry out self-control.
Description: Смалько О., Бартків О. СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У БАТЬКІВСТВІ. / Оксана Смалько, Оксана Бартків // Педагогічний часопис Волині. - № 2(9). - 2018 . - С. 142-146
Sponsorship: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14366
ISSN: 2415-8143
Content type: Article
Appears in Collections:Педагогічний часопис Волині, 2018, № 2(9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Смалько, Бартків-142-146.pdf397,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.