Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13969
Title: Формування здорового способу життя студентської молоді
Other Titles: Formation of a Healthy Lifestyle of Student Youth
Authors: Бакіко, Ігор Володимирович
Файдевич, Володимир Володимирович
Bakiko, Ihor
Faydevych, Volodymyr
Bibliographic description (Ukraine): Бакіко І. В. Формування здорового способу життя студентської молоді / Ігор Бакіко, Володимир Файдевич // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2017. − Вип. 27. – С. 72-76.
Issue Date: 2017
Date of entry: 23-Apr-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: загартування
оздоровче плавання
здоровий спосіб життя
негативні звички
здоров’я дитини та студентської молоді
tempering
health-improving swimming
healthy lifestyle
bad habits
health of a child and student youth
Abstract: Сьогодні в Україні серед важливих завдань активізовано проблему бережливого ставлення до власного здоров’я як найвищої суспільної цінності. Мета та завдання нашого дослідження – визначити основні аспекти здорового способу життя й необхідність його усвідомлення; з’ясувати роль фізичних вправ, різних видів загартування у формуванні здорового способу життя; відзначити найбільш ефективні способи зміцнення та збереження стану здоров’я студентської молоді. Важливе завдання реформи освіти в Україні – забезпечення умов формування особистості, яка дотримується здорового способу життя, оскільки здоров’я людини – основа її повноцінного розвитку й здатності розв’язання соціальних та економічних проблем державотворення. Досвід роботи й особисті спостереження за студентами дали підставу зробити висновок, що ефективний вплив на формування здорового способу життя мають як фізична культура, так і різноманітні загартувальні процедури, фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи. Результати дослідження є підставою для того, щоб зробити висновок, що для досягнення оздоровчого ефекту в процесі занять фізичними вправами та загартувальними процедурами потрібно враховувати індивідуальні й вікові особливості людини. Задля вдосконалення здорового способу життя потрібно пропонувати різноманітні підходи до кожного студента індивідуально та до окремих груп, що дасть змогу зацікавити студентів фізкультурно-оздоровчою й спортивно-масовою діяльністю, ураховуючи їхні можливості та бажання. Today in Ukraine among the important tasks, the problem of careful attitude to one’s own health as the highest social value is activated. The purpose and objectives of our study: to identify the main aspects of a healthy lifestyle and the need for its awareness; to clarify the role of physical exercises, various types of hardening in the formation of a healthy lifestyle; note the most effective ways to strengthen and preserve health condition of student youth. An important task of the education reform in Ukraine is to ensure the conditions for the formation of the personality, adhere to a healthy lifestyle, since human health is the basis for its full development and the ability to solve social and economic problems of the state. Experience and personal observations of students led to the conclusion that physical culture, as well as various hardening procedures, physical culture and sports and mass events, have an effective impact on the formation of a healthy lifestyle. The results of this study allow us to conclude that in order to achieve healing effect in the process of exercising and tempering procedures, it is necessary to take into account the individual and age characteristics of a person. In order to improve a healthy lifestyle, various approaches to each student individually and to individual groups should be offered which will make it possible for students to interest in physical culture and sports and mass activities, taking into account their capabilities and desires.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13969
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ihor Bakiko, Volodymyr Faydevych.pdfОсновна стаття297,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.