Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13954
Title: До питання підвищення ефективності фізичного виховання студентів, які займаються фізичними вправами з використанням технологічних інновацій
Other Titles: The Issue of Increasing the Efficiency of Physical Education for the Engaged in Physical Exercises Using Technological Innovations
Authors: Кашуба, Віталій Олександрович
Футорний, Сергій Михайлович
Хабінець, Тамара Олександрівна
Лопацький, Сергій Васильович
Kashuba, Vitaliy
Futornyi, Serhiy
Khabinets, Tamara
Serhiy, Lopatskyi
Bibliographic description (Ukraine): Кашуба В.А. К вопросу повышения эффективности физического воспитания занимающихся физическими упражнениями с использованием технологических инноваций / Виталий Кашуба, Сергей Футорный, Тамара Хабинец, Сергей Лопацкий // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2017. − Вип. 27. – С. 46-53.
Issue Date: 2017
Date of entry: 20-Apr-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: технологічні інновації
мультимедіа-технології
вища освіта
фізичне виховання
студенти
multimedia technologies
technological innovations
higher education
physical education
students
Abstract: У статті висвітлено проблему використання інформаційних технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді. Указано, що під технологічними інноваціями – новими освітніми технологіями – розуміють зміну навчального процесу на основі використання комп’ютерних і телекому¬нікаційних засобів, а також нових форм організації навчальної діяльності. Технологічні інновації передбачають трансферт інформаційних технологій в освіту й у зв’язку з цим – появу нових освітніх технологій у структурі та змісті навчальних програм. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури з використання різних мультимедіа навчального призначення дав змогу систематизувати властивості, які мають бути притаманні елементам, що утворюють мультимедійну інформаційно-методичну програму. Розвинена гіпертекстова структура в змістовій частині й у структурі викладу (послідовність, взаємозалежність частин), що забезпечує можливість зручного інтерфейсу користувача; застосування гіпертекстових інформаційних моделей сприяє формуванню пізнавальної самостійності студентів; основних функцій управління (самоврядування): уміння самостійно визначати мету й завдання своєї інформаційної діяльності (тим самим забезпечити інформаційну основу своєї професійної діяльності), прогнозувати можливі результати власної діяльності; уміння структурувати навчальний матеріал на основі виділення головного та другорядного в ньому з метою формування конкретності, узагальнення, згорнення й розгорнення знань; принципово інших можливостей вираження та викладу думок щодо звичайного подання інформації у вигляді тексту, формування пошукової, дослідницької й творчої діяльності; гіпертекстова технологія дає можливість реалізувати багатовимірні й багаторівневі зв’язки між елементами, висвітлювати одне й те саме поняття кілька разів із різних поглядів із додаванням нової інформації. The article highlights the issue of using information technologies in the process of students’ physical education. It is pointed out that technological innovation – new educational technologies – is understood as a change in the educational process based on the use of computer and telecommunication facilities, as well as new forms of organizing educational activities. Technological innovations involve the transfer of information technologies to education and the emergence of these new educational technologies in the structure and content of the curriculum. The analysis of special scientific and methodological literature on the use of various multimedia educational purposes allowed to systematize the properties that the elements forming the multimedia information and methodical program should develop hyper textual structure in the content part and in the structure of presentation (sequence, interdependence of parts), which provides the possibility of a user’s convenient interface; the use of hyper textual information models contributes to the formation of students’ cognitive independence; the main functions of management (self-management): the ability to independently determine the goals and objectives of their information activities (thereby providing the information basis for their professional activities), to forecast the possible results of their own activities; the ability to structure the educational material on the basis of accenting on its main and secondary with the aim of forming concreteness, generality, coarseness and unfolding of knowledge; fundamentally different possibilities of expressing and presenting thoughts in relation to the usual presentation of information in the form of a text, the formation of search, research and creative activity; hyper textual technology makes it possible to realize multidimensional and multilevel links between elements, to cover the same concept several times from different points of view adding new information.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13954
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vitaliy Kashuba, Serhiy Futornyi.pdfОсновна стаття1,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.