Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13537
Title: Історія становлення та розвитку паралімпійського спорту на Волині
Other Titles: History of Formation and Development of Paralympic Sport in Volyn Region
Authors: Яловик, Володимир Трохимович
Яловик, Антон Володимирович
Yalovyk, Volodymyr
Yalovyk, Anton
Bibliographic description (Ukraine): Яловик В. Т. Історія становлення та розвитку паралімпійського спорту на Волині / Володимир Яловик, Антон Яловик // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2017. − Вип. 26. – С. 21-25.
Issue Date: 2017
Date of entry: 12-Jan-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: Паралімпійські ігри
паралімпійці
висококваліфіковані спортсмени
нозологія
спортивні досягнення
інвалідний спорт
Paralympic Games
Paralympic athletes
highly qualified athletes
nosology
sports achievements
wheelchair sports
Abstract: Актуальність. Україна сьогодні стоїть на шляху всебічної інтеграції в європейське та світове співтовариство, що передбачає розвиток демократичних, гуманістичних, відкритих основ розвитку всіх сторін суспільно-політичної, соціальної, духовної, освітньої, культурної сфер життя суспільства. Україна в період відновлення своєї незалежності стала повноправним членом сім’ї паралімпійських держав. Українські спортсмени-інваліди беруть участь й успішно виступають на найбільших змаганнях у системі параолімпійського спорту – Паралімпійських іграх. На думку керівників міжнародного спорту, Україна сьогодні є одним із лідерів щодо темпів розвитку параолімпійського руху. Водночас активний розвиток паралімпійського руху в Україні до останнього часу не супроводжувався ґрунтовними, різнобічними науковими дослідженнями. Волинські паралімпійці внесли значну лепту в перемоги збірної команди України на міжнародних змаганнях різних рангів. Вивчення історії розвитку й становлення паралімпійського спорту на Волині є актуальним питанням. Мета роботи – проаналізувати становлення та розвиток паралімпійського спорту на Волині в роки незалежності України. Завдання дослідження – вивчити становлення й розвиток спортивного руху на Волині та виступи спортсменів-інвалідів на Паралімпійських іграх. Методи дослідження – історико-педагогічний аналіз архівних документів і матеріалів, аналіз щоденників самоконтролю спортсменів, опитування тренерів і спортсменів, звіти спортивних організацій Результати роботи свідчать про розвиток і становлення паралімпійського спорту на Волині, спортсмени якого протягом двадцяти чотирьох років досягли значних спортивних успіхів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Спортсмени-паралімпійці прославляли область і нашу державу на чемпіонатах Європи, світу та Паралімпійських іграх, а їхні імена увійшли в історію розвитку вибраних видів спорту. Topicality. Ukraine today stands on the path of comprehensive integration into the European and world community which foresees the development of democratic, humanistic, open bases for the development of all aspects of the socio-political, social, educational, cultural life of the society. In the period of restoration of its independence, Ukraine became a full member of the family of Paralympic states. Ukrainiandisabled athletes participate and perform successfully in the big competitions in Paralympic sport system – the Paralympics. According to the leaders of international sport, Ukraine today is one of the leaders of the development of the Paralympic movement. At the same time, the active development of the Paralympic movement in Ukraine has not been reflected in scientific research. Volynparalympic athletes made a big contribution to the victory of the Ukrainian national team at international competitions of various ranks. Studying the history of development and becoming of Paralympic sports in Volyn is a matter of topical interest. Tasks of the study: study the formation and development of the sports movement in Volyn and the performance of athletes with disabilities in the Paralympic Games. Methods of the investigation: historical and pedagogical analysis of archival documents and records, the analysis of self-control diaries, questioning of coaches and athletes, sport organizations reports. Results of the study testify about the development andbecoming of Paralympic sport in the Volyn region, asthe athletes for twenty-four years have achieved great successes in sports at all-Ukrainian and international competitions. Paralympic athletes glorified the region and our state at the championships of Europe, the World and Paralympic Games, and their names entered the history of the development of certain sports.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13537
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 26

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volodymyr Yalovyk, Anton Yalovyk.pdfОсновна стаття382,17 kBAdobe PDFView/Open
Таблиця 1_роз_1 Яловик.pdfТаблиця 2195,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.