Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13103
Title: Державна служба
Authors: Малиновський, Валентин Ярославович
Malynovskyi, Valentyn Ya.
Bibliographic description (Ukraine): Малиновський В. Я. Державна служба : робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 1501 державне управління спеціальності 8.15010002 "Державна служба" для студентів денної форми навчання / В. Я. Малиновський ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра політології та державного управління. – Луцьк, 2015. – 25 с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 12-Sep-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: державна служба
види державної служби
класифікація посад державної служби
служба в органах місцевого самоврядування
класифікація посад муніципальної служби
державний службовець
посадова особа місцевого самоврядування
принципи державної служби
Abstract: Максимальне наближення державного управління до потреб і запитів людей – стратегічне завдання адміністративної реформи, що розпочалася в Україні. У цьому процесі важливе кадрове забезпечення, добір і розстановка високопрофесійних, чесних, патріотично налаштованих працівників апарату державного управління. У цьому контексті актуальною є проблема подолання кадрових деформацій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування і, пе¬редусім, забезпечення захисту прав людини та формування антикорупційних механізмів у кадровій сфері. Йдеться про реалізацію конституційних положень щодо рівного права на доступ до публічної служби, на кар’єрне просування на основі особистих заслуг; подолання корупційної практики, номенклатурної закритості кар’єри, суб’єктивності кадро¬вих призначень, подвійних стандартів тощо. Адже масштабне реформування є неможливим без відповідного кадрового забезпечення, що буде провідником реформаторських процесів. Відповідно метою викладання дисципліни «Державна служба» є засвоєння студентами базових знань в сфері державної та муніципальної служби, а також опанування форм і методів діяльності професійних державних службовців та службовців місцевого самоврядування. Основними завданнями вивчення дисципліни «Державне управління» є: - надання сучасних знань про вітчизняний та зарубіжний досвід щодо концепцій та систем організації публічної служби; - ознайомлення із завданнями та особливостями правового регулювання державної і муніципальної служби; - поглиблення знань з питань державної кадрової політики, добору, просування кадрів, планування кар’єри; - розвиток практичних навиків і вмінь державного службовця та службовця місцевого самоврядування; - засвоєння вітчизняного і зарубіжного досвіду організації і функціонування державної та муніципальної служби; - ознайомлення з технологіями управління персоналом і методами їх застосування у практичній роботі. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: – знати систему публічної служби, її складники; – знати основні теоретичні засади публічної служби; – знати основні поняття, що розкривають специфіку публічної служби. – знати основні функції та завдання державної та муніципальної служби; – знати сутність державної політики у сфері державної та муніципальної служби та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві; – знати законодавство у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; – знати моделі публічної служби зарубіжних країн.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13103
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Держ.служба.pdf450,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.