Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11957
Title: Об’єктні синтаксеми на тлі правобічної валентності прислівникових предикатів
Other Titles: Object Syntaxemes on the Basis of the Right-Hand Valency of Adverb Predicates
Authors: Мельник, Ірина
Melnyk, Iryna
Bibliographic description (Ukraine): Мельник І. Об’єктні синтаксеми на тлі правобічної валентності прислівникових предикатів / І. Мельник // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − № 2 (6). – С. 126-136
Issue Date: 2016
Date of entry: 2-Mar-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: валентність
предикат
синтаксема
відмінок
підмет
присудок
valency
predicate
syntaxeme
case
subject
predicate
Abstract: У статті здійснено цілісний аналіз чотирьох семантичних різновидів правобічних субстанційних компонентів у семантико-синтаксичних позиціях прислівникового об’єкта якісної ознаки, прислівникового об’єкта стану, прислівникового об’єкта якості-відношення, об’єкта стану-відношення відповідно до чотирьох значеннєвих типів прислівникових предикатів. Схарактеризовано лексичну специфіку аналізованих семантичних різновидів прислівникових об’єктних синтаксем. Проаналізовано особливості диференціації об’єктних семантико-синтаксичних позицій на тлі відмінкової системи сучасної української мови.Вивчено знахідний відмінок як центральний відмінок об’єкта, а також досліджено родовий, давальний, орудний, місцевий і називний відмінки в об’єктній функції, установлено ієрархічні відношення між ними. Виявлено транспозиційні відношення між морфологічними формами в об’єктному значенні. Проаналізовано специфіку інфінітивів в семантико-синтаксичних позиціях об’єктів, зумовлених валентним потенціалом прислівникових предикатів якості та прислівникових предикатів стану. Репрезентовано підрядні частини складного речення як периферію засобів морфологічної експлікації правобічної об’єктної валентності. In the article the complex analysis of the four semantic types of the right-hand substantive components in semantic-syntactical positions of the adverb object of quality, adverb object of state, adverb object of quality-relation, adverb object of state-relation according to four meaning types of adverb predicates has been carried out. The lexical specificity of the analysed semantic types of adverb object syntaxemes has been characterized. The peculiarities of the differentiation of object semantic-syntactical positions on the basis of the case system of the modern Ukrainian language has been analysed. The accusative case as the main case for the object has been studied, as well as the genitive, dative, ablative, locative and nominative cases in the function of object and the hierarchical relations among them have been defined. The transpositional relations between morphological forms with the object meaning have been identified. The specificity of infinitives in the semantic-syntactical positions of objects, caused by the valency potential of adverb predicates of quality and adverb predicates of state, has been analysed. The secondary members of the complex sentence as the peripheral means of the morphological explication of the right-hand object valency have been represented.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11957
Content type: Article
Appears in Collections:Типологія та функції мовних одиниць, 2016, № 2 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мельник.pdf280,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.