Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11755
Title: Формування знань студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання
Other Titles: Formation of Knowledge of Students of Higher Educational Establishments in the Process of Physical Education
Authors: Файдевич, Володимир Володимирович
Faydevych, Volodymyr
Bibliographic description (Ukraine): Файдевич В. Формування знань студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання / Володимир Файдевич // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − Вип. 19. – С. 66-70.
Issue Date: 2015
Date of entry: 21-Feb-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: студенти
знання
модульне навчання
фізичне виховання
індивідуалізація
students
knowledge
modular teaching
physical education
individualization
Abstract: Однією з ключових проблем є зміна пояснювально-ілюстративного та репродуктивного видів навчання на інтенсивні технології. Така ситуація спонукає до пошуку нових, особистісно зорієнтованих методик навчання фізичної культури студентів. Серед них центральне місце займає модульна система навчання. Визначено, що однією з передумов успішного модульного навчання студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання є їхня теоретична підготовка. Означено, що рівень знань у більшості студентів не дає їм змоги ефективно організувати самостійні заняття фізичними вправами. Установлено, що на початковому етапі навчання середньогрупові показники фізичної підготовленості студентів мають здебільшого середній і низький рівні. Результати проведеного педагогічного експерименту підтвердили ефективність розробленої методики модульного навчання студентів у процесі фізичного виховання, що засвідчує вірогідне покращення знань студентів з усіх запропонованих тем (Р <0,05). One of the key problems is changing of explanatory-illustrative and reproductive kinds of teaching into intensive technologies. Such situation induces to search of new, personally-oriented methodologies of physical culture teaching of students. Among them the central place is given to modular system of teaching. It is defined that one of the preconditions of successful modular teaching of students of higher educational establishments in the process of physical education is their theoretical preparation. It is mentioned that the level of knowledge among the most of students allows them to effectively organize independent physical exercises trainings. It is established that at the initial stage of teaching, average group indices of physical preparedness of students have mainly average and low levels. The results of the conducted pedagogical experiment proved the effectiveness of the developed methodology of modular teaching of students in the process of physical education, and this is proved by reliable improvement of knowledge in all the proposed topics (Р < 0,05).
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11755
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015, № 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volodymyr Faydevych.pdfОсновна стаття337,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.