Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11616
Title: Констатувальний зріз показників фізичного стану студентів міста Івано-Франківська
Other Titles: Ascertaining Cut of Indices of Physical Condition of Students of Ivano-Frankivsk
Authors: Марчук, Світлана Андріївна
Римик, Роман Васильович
Marchuk, Svetlana
Rimik, Roman
Bibliographic description (Ukraine): Марчук С. Констатувальний зріз показників фізичного стану студентів міста Івано-Франківська / Світлана Марчук, Роман Римик // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − Вип. 20. – C. 76-80.
Issue Date: 2015
Date of entry: 10-Feb-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: фізичний стан
студенти
фізичне виховання
вищі навчальні заклади освіти
physical state
students
physical education
higher education institutions
Abstract: У статті досліджено питання фізичного стану студентської чоловічої молоді міста Івано-Франківська. Оскільки студенти України сьогодні складають науковий, культурний, інтелектуальний потенціал країни, генофонд нації, то проблема збереження й зміцнення їхнього здоров’я є важливою в культурно-освітньому, економічному та соціально-політичному вимірі. Водночас фізичний стан студентів протягом останнього десятиріччя різко погіршився внаслідок поглиблення соціально-економічної, екологічної й демографічної кризи. Мета статті – вивчення показників фізичного стану студентів вищих навчальних закладів міста Івано-Франківська. Експериментально встановлено, що фізичний стан студентів за низкою ознак (рівень і гармонійність фізичного розвитку, функціональний стан основних систем організму та його резервні можливості, рівень захворюваності й фізичної підготовленості) нижчий за встановлені норми. The scientific article is devoted to the physical condition of young male student of Ivano-Frankivsk. As young students in Ukraine today is the scientific, cultural and intellectual potential of the country, the gene pool of the nation, the problem of preservation and strengthening of health of students is an important cultural-educational, economic and socio-political dimension. At the same time, the physical condition of students over the past decade has deteriorated sharply as a result of the deepening socio-economic, environmental and demographic crisis. The aim was to study the performance of the physical condition of students in higher education Ivano-Frankivsk. It was established experimentally that the physical condition of the students on a number of characteristics (level of harmony and physical development, functional state of the main systems of the organism and its backup capabilities, morbidity and physical preparedness) below established standards.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11616
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015, № 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svetlana Marchuk.pdfОсновна стаття314,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.