Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11606
Title: Досвід використання рекреаційно-оздоровчої технології у фізичному вихованні школярів
Other Titles: Experience of the Use of Recreational and Health-improving Technologies in Physical Training of School Children
Authors: Кашуба, Віталій Олександрович
Гончарова, Наталія Миколаївна
Бутенко, Галина Олександрівна
Kashuba, Vitaliу
Goncharova, Nataliya
Butenko, Нalyna
Bibliographic description (Ukraine): Кашуба В. Досвід використання рекреаційно-оздоровчої технології у фізичному вихованні школярів / Віталій Кашуба, Наталія Гончарова, Галина Бутенко // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − Вип. 20. – C. 54-59.
Issue Date: 2015
Date of entry: 9-Feb-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: рекреаційно-оздоровча технологія
оздоровчий туризм
молодші школярі
фізичне виховання
recreational and fitness technology
health tourism
primary school children
physical education
Abstract: У статті розглянуто актуальне питання підвищення фізичного стану школярів за рахунок використання рекреаційно-оздоровчої технології на основі засобів оздоровчого туризму в процесі фізичного виховання в якості позакласної діяльності, визначено ефективність цієї технології. У дослідженні брали участь діти молодшого шкільного віку (3–4 класи), яких розподілено на контрольну й експериментальну групи по 20 учнів у кожній. У контрольній групі діти займалися за програмою на основі засобів спортивного туризму, в експериментальній – за пропонованою програмою, суттєвими ознаками якої є блоковий принцип планування занять і використання засобів оздоровчого туризму відповідно до змісту блоків «Туристи», «Фізкультурники», «Орієнтувальники», «Краєзнавці» у формі розваг, рухливих ігор, прогулянок, екскурсій, походів, конкурсно-змагальної діяльності. Доведено ефективність запропонованої програми, порівняно з традиційною, що засвідчили результати формувального експерименту. Установлено, що учні, які займалися за рекреаційно-оздоровчою програмою на основі засобів оздоровчого туризму, мають покращення показників функціонального стану організму (серцево-судинної системи, дихальної системи, рівня здоров’я та адаптаційно-резервних можливостей організму), підвищення показників психоемоційного стану та рівня шкільної мотивації. The article deals with the topical issue of improve the physical condition of students through the use of recreational and health-improving technologies based on health tourism resources in the process of physical education as an extracurricular activity; there was determined the effectiveness of this technology. The study involved children of primary school age (grades 3–4), who were divided into control and experimental groups of 20 students in each group. Children in the control group engaged in the program based on sports tourism resources and in the experimental – on the proposed program, which significant differences are block concept, planning sessions, and use of health tourism resources in accordance with the content of blocks «Tourists», «Athletes», «Orienteers», «Local historians» in the form of entertainment, outdoor games, trips, excursions, competition and competitive activity. Effectiveness of the proposed program was proven, as compared to traditional, that showed the results of the formative experiment. It was found that the students who were involved at the recreational and health-improving technologies on the base of health tourism, have the improvement in the functional state of the organism (cardiovascular system, the respiratory system, the level of health and adaptation-reserve possibilities of an organism), increased rates of mental and emotional states and improving of school motivation.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11606
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015, № 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vitaly Kashuba and all.pdfОсновна стаття342,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.