Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11239
Title: Traktat ryski z 1921 r. a wschodnia granica Polski z Rosją i Ukrainą
Other Titles: Ризький договір 1921 року та східний кордон Польщі з Росією й Україною
The Treaty of Riga in 1921 and the Polish Eastern border with Russia and Ukraine
Authors: Wawryniuk, Andrzej
Kotsan, Roman
Вавринюк, Анджей
Коцан, Роман
Bibliographic description (Ukraine): Wawryniuk A., Kotsan R. Traktat ryski z 1921 r. a wschodnia granica Polski z Rosją i Ukrainą / А. Wawryniuk, R. Kotsan // Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 14–15 травня 2015 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – C. 63-71.
Issue Date: 2015
Date of entry: 20-Dec-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: Traktat ryski
delimitacja granicy
niepodległość
suwerenność
Związek Radziecki
Białoruś
Ukraina
Wołyń
Zbrucz
Dniestr
obywatelstwo polskie
transport kolejowy
Ризький договір
делімітація кордону
незалежність
суверенітет
Радянський Союз
Білорусь
Україна
Волинь
Збруч
Дністер
польське громадянство
залізничний транспорт
Treaty of Riga
delimitation of the border
the independence
sovereignty
the Soviet Union
Belarus
Ukraine
Volyn
Zbrucz
Dniester
Polish citizenship
rail transport
Abstract: Lata dwudzieste XX w. były wyjątkowo trudne zarówno dla dyplomacji, jak i narodów Polski, Rosji i Ukrainy. Polska po uzyskaniu niepodległości dążyła do zapewnienia suwerenności i przyłączenia rozległych terenów, utraconych podczas rozbiorów, mając poparcie Rady Ambasadorów większości państw Europy Zachodniej. Ukraina czuła się pokrzywdzona poprzez wycofanie zgody na przyłączenie do niej Chełmszczyzny. Konfliktową sytuację, przynajmniej na krótki okres, kończył Traktat ryski i delimitacja granicy wschodniej Polski. Двадцяті роки XX ст. були надзвичайно важкими для дипломатії народів Польщі, Росії та України. Польща після здобуття незалежності прагнула забезпечити суверенітет і приєднання великих територій, втрачених під час її розділу, маючи підтримку Ради послів більшості країн Західної Європи. Україна почувалася скривдженою в зв’язку з скасування згоди на приєднання до неї Холмщини. Конфліктна ситуація, принаймні на деякий час, була вичерпана завдяки Ризькому мирному договору й делімітації східного кордону Польщі. The 1920s was an extremely difficult time for diplomacy and the nations of Poland, Russia and Ukraine. Poland after having independence back sought to ensure the sovereignty and join the vast territories that were lost during the partition, with the support of the Council of Ambassadors from most Western European countries. Ukraine felt aggrieved by the withdrawal of approval for the Chelm connection. Confrontational situation - at least for a short period ending the Treaty of Riga and the Polish Eastern border delimitation.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11239
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Актуальні проблеми країнознавчої науки, 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wawryniuk Andrzej, Kotsan Roman..pdf539,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.