Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11024
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРозвод, Еліна-
dc.contributor.authorRozvod, Elina-
dc.date.accessioned2016-12-08T21:13:08Z-
dc.date.available2016-12-08T21:13:08Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationРозвод, Е. Міфологічне та символічне значення концепту SUN як основна форма вираження соціокультурного буття американського етносу / Е. Розвод // Актуальні питання іноземної філології. – 2016. – № 4. – С. 128-134.uk_UK
dc.identifier.otherУДК 811.111’27:801.661-
dc.identifier.urihttp://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11024-
dc.description.abstractРозглянуто низку підходів до визначення та вираження міфологічного та символічного значення концепту SUN і встановлення символічних рис міфологеми в мовній картині носіїв англійської мови. Кожній лінгвокультурній спільноті притаманні певні уявлення про світ, що існують у формі колективних узагальнень, що передаються із покоління в покоління у вигляді міфів, архетипів, символів, стереотипів поведінки тощо. Усі зазначені поняття співвідносяться з міфологічною картиною світу тими базовими уявленнями про світ, які є спільними для носіїв англійської мови і котрі слугують основою їхньої культурної ідентичності. Міф – це не якась окрема частина життя людини – ним пронизана кожна сфера людського життя, а найбільше – культура. Для символів характерна культурна пам’ять, що походить ще з тих часів, коли для людини первинною була міфологічна концептуалізація світу. Відповідно, такі міфологічні символи стають ключовими рисами кожної національної картини світу та представляють її глибинні витоки. На відміну від концепту в його традиційному розумінні, міфологічні концепти (міфологеми) репрезентують дещо розмиті знання, тобто нечіткі уявлення про навколишній світ. Міфологеми є також досить нестабільними: протягом свого існування вони можуть створюватись, трансформуватись, а іноді зникати, залежно від культурно-історичних умов та середовища, в якому вони існують. Міфологеми можуть належати культурі загалом та відображати загальну специфіку міфологічного мислення, яка збереглася в сучасному глобалізованому світі завдяки взаємовпливу культур і стереотипному відображенню ірреального у всіх народів. The article considers a number of approaches to the definition and expression of the mythological significance of the concept SUN and establishment of the symbolic features of mythologeme in the linguistic map of the world used by the native speakers of English. Each linguocultural community has some worldviews which exist in the form of collective representations which are passed from generation to generation in the form of myths, archetypes, symbols and certain patterns of behavior. All these concepts are related to the mythological picture of the world that contains the basic concepts common to the native speakers of English and which are the foundation of their cultural identity and existence. Myth is not a separate part of life – it goes through every sphere of the human life, and most of all – a national culture. Symbols are characterized by the cultural memory, which comes from the time when a mythological conceptualization of the world was basic for a person. Accordingly, these mythological features are the key features of each linguistic picture of the world. Unlike the concept in the traditional sense, mythological concepts (myths) reflect the vague knowledge about the mythological conceptualization of the world and wordviews. Myths are also quite unstable: during their existence, they can be created, transformed, and sometimes disappear, depending on the cultural and historical context and environment in which they exist. Myths may be a part of the general culture and reflect the overall specificity of mythological thinking which is preserved in the ethnic community.uk_UK
dc.language.isoukuk_UK
dc.publisherСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українкиuk_UK
dc.subjectміфuk_UK
dc.subjectміфологемаuk_UK
dc.subjectсимволuk_UK
dc.subjectетносuk_UK
dc.subjectрепрезентаціяuk_UK
dc.subjectнаціональна картина світуuk_UK
dc.subjectmythuk_UK
dc.subjectmythologyuk_UK
dc.subjectsymboluk_UK
dc.subjectethnosuk_UK
dc.subjectrepresentationuk_UK
dc.subjectnational linguistic mapping of the worlduk_UK
dc.titleМіфологічне та символічне значення концепту SUN як основна форма вираження соціокультурного буття американського етносуuk_UK
dc.title.alternativeMythological and Symbolic Significance of the Concept SUN as the Main Form of Sociocultural Expression of Being of the American Ethnosuk_UK
dc.typeArticleuk_UK
Appears in Collections:Актуальні питання іноземної філології, 2016, №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf812,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.