Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10566
Title: Реформування організації освітнього процесу з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів
Other Titles: Reformation the Organization of Educational Process on Physical Education of University Students
Authors: Деделюк, Ніна
Ковальчук, Надія
Томащук, Олена
Іванова, Ганна
Dedeiluk, Nina
Kovalchuk, Nadia
Tomashchuk, Olena
Ivanova, Anna
Bibliographic description (Ukraine): Деделюк Н. Реформування організації освітнього процесу з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів / Н. Деделюк, Н. Ковальчук, О. Томащук, Г. Іванова// Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 4 (32). - C. 15-19.
Issue Date: 2015
Date of entry: 18-Sep-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: реформування
освітній процес
спортивно-оздоровчі потреби
фізичне виховання
здоров’я
рухова активність
фізична працездатність
студенти
reforming
educational process
sports and wellness needs
physical education
health
physical activity
physical efficiency
students
Abstract: Аналіз науково-методичної літератури, вивчення спортивно-оздоровчих потреб студентів Луцька та рівня їх задоволення свідчить, що питання реформу­вання освітнього процесу фізичного виховання студентів вищого навчального закладу вимагає постійної уваги. Спостерігається тенденція погіршення стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Близько 90 % мо­лоді мають відхилення в стані здоров’я, а понад 50 % – незадовільну фізичну підготовленість. Результати дослід­ження динаміки показників рівня фізичної підготовки студентів свідчать про його зниження впродовж чотирьох років навчання у вищому навчальному закладі. Одним із дієвих спосбів реформування освітнього процесу вбачається залучення до занять різними видами спорту як у позааудиторний час, так і в процесі обов’язкових занять із фізичного виховання, що дасть змогу оптимізувати рухову активність, підвищити рівень фізичної працездат­ності студентів та усунути наявні проблеми. The scientific and methodical literature analysis, as well as investigation of sports and recreation needs of Lutsk students demonstrate that we need to pay constant attention to reformation of the educational physical training process of students of higher educational institutions. There is a tendency of poor health among students of higher educational establishments. Almost 90 % of young people have deviations in health, and more than 50 % have unsatisfactory physical training. The results of the study of the dynamics of students’ physical pre­paration indicate its reduction over four years of study at the University. One of the most effective ways of reforming the educational process is to attract students to practice sports in extracurricular time, as well as during obligatory physical training lessons. It will help to optimize students’ physical activity, to improve their physical efficiency and to avoid current problems.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10566
Content type: Article
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 4 (32)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_31.pdf414,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.