Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10536
Title: Мотивація підлітків до занять спортом
Other Titles: Teenagers’ Motivation to Sports Practicing
Authors: Калитка, Світлана
Ребрина, Віктор
Бухвал, Андрій
Тарасюк, Володимир
Грабовський, Олександр
Kalytka, Svitlana
Rebryna, Viktor
Bukhval, Andrii
Tarasiuk, Volodymyr
Hrabovskyi, Oleksandr
Bibliographic description (Ukraine): Мотивація підлітків до занять спортом / С. Калитка, В. Ребрина, А. Бухвал та ін. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2016. - № 1 (33). - С. 81-86
Issue Date: 2016
Date of entry: 15-Sep-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: підлітки
мотивація
фізична культура
спорт
попередня базова підготовка
teenagers
motivation
physical culture
sport
prior basic preparation
Abstract: Мотивація підлітків до занять фізичною культурою й спортом на сьогодні є однією з найбільшактуальних соціально-педагогічних проблем. Система освіти потребує якісного та інноваційного підходу до потреб людини, формування стійких мотивацій до фізкультурно-спортивної діяльності як важливої складової частини здорового способу життя й позитивної соціальної поведінки. Завдання статті – дослідити мотиви, які спонукають підлітків до занять фізичною культурою та спортом. У дослідженні застосовували методи теоретичного аналізу наукової, методичної, спеціальної літератури, узагальнення практичного досвіду з цієї теми та анкетування. У дослідженні взяли участь підлітки 12–16 років (56 дівчат і 43 хлопці), які займаються різними видами спорту. Нами встановлено, що мотивація – один із найважливіших компонентів у процесі організації навчальної діяльності. Підлітки керуються різноманітними мотивами, серед яких найбільш важливі – підвищення рівня фізичної підготовленості у 88,37 та 62,50 % опитаних (для юнаків і дівчат); покращити стан здоров’я – 88,37 та 69,64 %; розвивати фізичні якості – 86,05 і 62,50 %; отримувати задоволення від рухової активності – 74,42 та 46,43; отримувати гармонійність тілобудови – 67,44 й 35,71 %. Достатньо високий рівень спортивної мотивації в опитаних нами підлітків, про що свідчить бажання брати участь у змаганнях 67,44 і 55,36 % (для юнаків і дівчат); досягти високих результатів у спорті – 62,79 та 60,71 %; стати чемпіоном області – 60,47 та 33,93 %; стати чемпіоном України – 62,79 і 57,14 %; стати чемпіоном світу, Олімпійських ігор – 60,4 й 58,93 %; навчитися виховувати вольові якості – 65,12 та 60,71 %, що є необхідною передумовою самоствердження й досягнення поставленої мети. Nowadays teenagers’ motivation to physical culture and sports practicing is one of the most topical socio-pedagogical problems.
Educational system requires qualitative and innovative approach to human needs, formation of stable motivation to sports-recreational activity as an important component of healthy lifestyle and positive social behavior. Objective of the research is to study the motives that prompt teenagers to physical culture and sports practicing. In the study we have applied the methods of theoretical analysis of scientific, methodological, special literature, generalization of practical experience on the topic and questioning. Teenagers aged 12–16 (56 girls and 43 boys) who practice various kinds of sport took part in the study. We have found out that one of the most important components in the process of organization of educational activity is motivation. Teenagers are led by various motives, among them the most important one is increasing the level of physical preparedness among 88,37 % and 62,50 % of the questioned (for boys and girls accordingly); health condition improvement – 88,37 % and 69,64 %; physical qualities development – 86,05 % and 62,50 %; finding pleasure in motor activity – 74,42 % and 46,43 %; obtaining of body built harmony – 67,44 % and 35,71 %. The questioned teenagers have pretty high level of sports motivation which is proved by desire to participate in competitions – 67,44 % and 55,36 % (for boys and girls accordingly); reaching high results in sport – 62,79 % and 60,71 %; becoming a champion of a region – 60,47 % and 33,93 %; becoming a champion of Ukraine – 62,79 % and 57,14 %; becoming a world champion, the Olympic Games champion – 60,4 % and 58,93 %; learn will qualities training – 65,12 % and 60,71 % which are a necessary precondition of self-affirmation and reaching the set aim.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10536
Content type: Article
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2016, № 1 (33)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калитка, Ребрина, Бухвал, Грабовський.pdf189,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.