Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10501
Title: Виховання здорової дитини в українській етнопедагогіці
Other Titles: Upbringing of a Healthy Child in Ukrainian ethnopedagogics
Authors: Смолюк, Іван
Смолюк, Вадим
Smoliuk, Ivan
Smoliuk, Vadym
Bibliographic description (Ukraine): Смолюк, І. Виховання здорової дитини в українській етнопедагогіці / І. Смолюк, В. Смолюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2016. - № 1 (33). - С. 5-11.
Issue Date: 2016
Date of entry: 14-Sep-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: етнопедагогіка
здоров’я
здорова дитина
здоровий спосібжиття
ethnopedagogics
health
healthy child
healthy lifestyle
Abstract: Актуальність. В умовах розбу- дови демократичної України з ринковою економікою пріоритет- ним завданням системи освіти є виховання в дитини відпові- дального ставлення до власного здоров’я й здоров’я інших осіб як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності з вико- ристанням національних надбань у галузі фізичного виховання. Мета дослідження – науковий аналіз і систематизація положень української етнопедагогіки щодо фізичного виховання дітей та розкриття перспективного її застосування в умовах розвитку системи національної освіти й виховання в сучасній Україні. Методи та методологія дослі- дження. У ході дослідження вико- ристовували порівняльно-історич- ний і системно-структурний ме- тоди, котрі дали змогу цілісно проаналізувати й з’ясувати суть, форми, засоби фізичного вихо- вання та забезпечення здоров’я дітей в етнопедагогіці; прогнос- тичні методи аналізу історико- педагогічної літератури засто- совано для осмислення й окрес- лення перспектив реалізації ідей скарбниці українського народного виховання в сучасній національ- ній освітньо-виховній практиці.Результати роботи. Розкрито ідеї здорового способу життя й досвід фізичного виховання дити- ни в українській етнопедагогіці. Охарактеризовано засоби, фак- тори та форми фізичного вихо- вання дітей. Досліджено на- ціональний спадок, що містить багатовікову систему фізичного виховання, яка ґрунтується на системі загальнолюдських цін- ностей. Узагальнено можливості цієї скарбниці у формуванні оздо- ровчого світогляду, основ культу- ри здоров’я, активної оздоровчої життєвої позиції підростаючого покоління. Висновки. В Україні впродовж багатьох століть скла- далася надзвичайно ефективна система оздоровлення, тісно по- в’язана зі звичаями, обрядами, світоглядом наших предків. Її використання має велике зна- чення для формування в підрос- таючого покоління оздоровчого світогляду, основ культури здо- ров’я, активної оздоровчої жит- тєвої позиції, що передбачає і фізичне вдосконалення, і духов- не збагачення, і моральне зростан- ня, і правила поведінки в соціумі. Ivan Smoliuk, Vadym Smoliuk. Upbringing of a Healthy Child in Ukrainian ethnopedagogics. Topicality. In conditions of building of democratic Ukraine with market economy, the priority taks of the educational system is upbringing of child’s attitude towards own health and health of the others as the highest individual and social value with the use of national heritage in the sphere of physical education. The objective of the study is to conduct the scientific analysis and systematization of the principles of Ukrainian ethnopedagogics on physical education of children and revealing its perspective use in conditions of development of the system of national education and upbringing in modern Ukraine. Methods and methodology of the study. In the study it was applied comparative-historical and systematic-structural methods which let us completely analyze and understand the notion, forms, means of physical education and providing health to children in ethnopedagogics; prognostic methods of analysis of historical-pedagogical literature were applied for understanding and describing the perspectives of realization of ideas of treasury of Ukrainian folk education in modern national educational practice. Results of the work. It was revealed the ideas of healthy lifestyle and experience of physical education of a child in Ukrainian ethnopedagogics. It was examined the national heritage that contains centuries-old system of physical education which is based on the system of human values. It was generalized the possibilities of this treasury in formation of recreational world view, basics of health culture, active health-improving life position of the growing generation. Conclusions. In Ukraine already for many centuries it has formed a very effective system of health-improvement which is closely connected with customs, traditions, world view of our ancestors. Usage of this treasury has great meaning among the growing generation for formation of health-improving world view, basics of health culture, active health-improving life position that foresees physical improvement, mental enrichment, moral growth and rules of behavior in the society.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10501
Content type: Article
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2016, № 1 (33)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Смолюк Іван, Смолюк Вадим.pdf184,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.