Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17856
Title: Комунікативно-прагматичні парадигми речень у сучасній українській мові
Authors: Межов, Олександр Григорович
Костусяк, Наталія Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Межов О., Костусяк Н. Комунікативно-прагматичні парадигми речень у сучасній українській мові // Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. праць. Серія: Філологічні науки. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 7. С. 11–32. DOI: 10.31470/2518-7600-2019-7-11-32
Issue Date: 2019
Date of entry: 23-Jun-2020
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
DOI: 10.31470/2518-7600-2019-7-11-32
Keywords: комунікативно-прагматична парадигма
речення
категорія настанови
комунікативний акт
частка
дієслово
перформатив
Abstract: У статті здійснено комплексний аналіз комунікативно-прагматичних парадигм речень-висловлень у сучасній українській мові. Визначено поняття комунікативно-прагматичної парадигми у зв’язку з комунікативно-синтаксичною категорією настанови, орієнтованої на вияв мети комунікативного акту. Вивчено погляди лінгвістів на комунікативні типи висловлень. Вибудувано кількарівневу комунікативно-прагматичну парадигму висловлень відповідно до комунікативної настанови мовців. Теоретичну проблематику розглянуто на тлі морфологічної і синтаксичної структури сучасної української літературної мови. На матеріалі художніх текстів сучасної української мови виявлено лексико-граматичні засоби репрезентації комунікативних парадигм висловлень: частки, модальні слова, займенники, прислівники, дієслівні форми, перформативи, інтонацію, порядок слів, повтори, специфічні синтаксичні конструкції (номінативні, вокативні, еліптичні) тощо. На найвищому рівні виокремлено такі основні комунікативні парадигми, репрезентовані відповідними комунікативними типами висловлень: інформативні, директивні, оптативні, етикетні, оцінні, питальні, кожна з яких на нижчих рівнях членування охоплює підпарадигми, зумовлені конкретними інтенціями учасників спілкування. Інформативна парадигма охоплює розповідні речення реальної модальності, які забезпечують потребу мовця висловити думку, констатувати факти дійсності, повідомити про щось, підтвердити чи заперечити інформацію. Директивна парадигма репрезентована спонукальними конструкціями з дієслівними предикатами у формах імператива, які містять наказ, вимогу, розпорядження, заклик, пораду, застереження, заохочення, прохання, благання, умовляння, запрошення, дозвіл, заборону. Оптативна парадигма охоплює висловлення з дієслівними предикатами бажального способу з семантикою бажаних для мовця дій, процесів, станів. Сукупність висловлень мовленнєвого етикету формують етикетну комунікативно-прагматичну парадигму. Оцінна парадигма охоплює висловлення переважно номінативного типу, що виражають позитивні характеристики осіб, предметів, явищ довкілля: схвалення, захоплення, приємне здивування, повагу, шану. Питальна надпарадигма являє собою сукупність таких комунікативно-прагматичних парадигм: уточнювальної, з’ясувальної, риторичної, спонукальної.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17856
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ком-прагм парадигми.pdf231,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.