Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16342
Title: Англійська мова. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного тестування: навчально-методична розробка для студентів І курсу гуманітарних спеціальностей СНУ імені Лесі Українки
Authors: Воробйова, Тетяна В'ячеславівна
Гордієнко, Юлія Анатоліївна
Гусак, Людмила Євгенівна
Кондрук, Аліна Юріївна
Лобанова, С. І.
Мельник, Олена Миколаївна
Мельничук, О. В.
Передон, Наталія Олександрівна
Семенюк, Тетяна Петрівна
Смалько, Людмила Євгенівна
Сорокіна, Ліна Євгеніївна
Супрун, Майя Володимирівна
Яцишин, Наталія Пилипівна
Vorobiova, Tetiana V.
Hordiienko, Yuliia A.
Husak, Liudmyla Ye.
Kondruk, Alina Yu.
Lobanova, S. I.
Melnyk, Olena M.
Melnychuk, O. V.
Peredon, Nataliia O.
Semeniuk, Tetiana P.
Smalko, Liudmyla Ye.
Sorokina, Lina Ye.
Suprun, Maiia V.
Yatsyshyn, Nataliia P.
Bibliographic description (Ukraine): Англійська мова. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного тестування: навчально-методична розробка для студентів І курсу гуманітарних спеціальностей СНУ імені Лесі Українки, ОКР Бакалавр (факультетів історії, політології та національної безпеки, культури і мистецтв, педагогічної освіти та соціальної роботи, філології та журналістики, юридичного факультету / [Т. В. Воробйова, Ю. А. Гордієнко, Л. Є. Гусак та ін.] ; за ред. Н. П. Яцишин. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. − 92 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 2-Oct-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Abstract: Запропонована навчально-методична розробка орієнтована на забезпечення студентів першого курсу гуманітарних спеціальностей (факультетів історії, політології та національної безпеки, культури і мистецтв, педагогічної освіти та соціальної роботи, філології та журналістики, юридичного факультету) матеріалом до складання заліку з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» у формі комп’ютерного тестування. Посібник спрямований допомогти студентам у повторенні вивченого лексичного та граматичного матеріалу та перевірити рівень їхньої загальної іншомовної комунікативної компетенції. Завдання складені з урахуванням обсягу матеріалу, вимог до знань і вмінь студентів І курсу гуманітарних спеціальностей (факультетів історії, політології та національної безпеки, культури і мистецтв, педагогічної освіти та соціальної роботи, філології та журналістики, юридичного факультету), передбачених відповідними програмами. Тести включають завдання, які розподілені на два рівні відповідно до ступеня їх складності. Змістове наповнення першого та другого рівнів складається з тестів, які відповідають таким граматичним темам: часові форми активного стану (the Present / Past / Future Simple / Continuous / Perfect Tenses), іменник (the Noun), ступені порівняння прикметників (the Degrees of Comparison of the Adjectives), види запитань (Yes/No-questions, Wh-questions, Alternative questions, Tag questions). До уваги студентів представлено тести двох типів: 1) завдання закритої форми із запропонованими відповідями, з котрих потрібно вибрати одну або декілька правильних відповідей, або встановити відповідність; 2) завдання відкритої форми. Навчально-методична розробка складається з передмови, комплексу тестових завдань та списку рекомендованої літератури.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16342
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1kurs_1_2.pdf864,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.