Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16308
Title: Англійська мова. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного тестування: навчально-методична розробка для студентів IІ курсу гуманітарних спеціальностей СНУ ім. Лесі Українки
Authors: Воробйова, Тетяна В'ячеславівна
Гордієнко, Юлія Анатоліївна
Гусак, Людмила Євгенівна
Кондрук, Аліна Юріївна
Лобанова, С. І.
Мельник, Олена Миколаївна
Передон, Наталія Олександрівна
Смалько, Людмила Євгенівна
Сорокіна, Ліна Євгеніївна
Яцишин, Наталія Пилипівна
Vorobiova, Tetiana V.
Hordiienko, Yuliia A.
Husak, Liudmyla Ye.
Kondruk, Alina Yu.
Lobanova, S. I.
Melnyk, Olena M.
Peredon, Nataliia O.
Smalko, Liudmyla Ye.
Sorokina, Lina Ye.
Yatsyshyn, Nataliia P.
Bibliographic description (Ukraine): Англійська мова. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного тестування: навчально-методична розробка для студентів IІ курсу гуманітарних спеціальностей СНУ ім. Лесі Українки // [Т. В. Воробйова, Ю. А. Гордієнко, Л. Є. Гусак, А. Ю. Кондрук та ін.]; за ред. О. М. Мельник, Н. О. Передон. – Луцьк, Вежа-Друк, 2019. – 88 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 23-Sep-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Abstract: Методична розробка орієнтована на забезпечення студентів другого курсу гуманітарних спеціальностей матеріалом для підготовки до складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» у формі комп’ютерного тестування та спрямована на допомогу в орієнтації у типах тестових завдань, особливостях їх виконання, а також для самоконтролю та перевірки рівня загальної іншомовної комунікативної компетенції студентів. Завдання укладені з урахуванням передбачених навчальними програмами вимог до знань та вмінь студентів ІІ курсу гуманітарних спеціальностей. Тести розподілені на три рівні відповідно до ступеня їх складності та представлені завданнями кількох типів: 1) вибір однієї правильної відповіді з чотирьох можливих, 2) вибір двох правильних відповідей із п’яти можливих та 3) завдання відкритого типу з вільноконструйованими відповідями. Навчально-методична розробка складається з передмови, комплексу тестових завдань, додатка та списку рекомендованої літератури.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16308
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
test_2_2019.pdf389,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.