Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16304
Title: Англійська мова. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного тестування: навчально-методична розробка для студентів IІІ курсу гуманітарних спеціальностей СНУ імені Лесі Українки
Authors: Воробйова, Тетяна В'ячеславівна
Гордієнко, Юлія Анатоліївна
Гусак, Людмила Євгенівна
Кондрук, Аліна Юріївна
Лобанова, С. І.
Мельник, Олена Миколаївна
Передон, Наталія Олександрівна
Семенюк, Тетяна Петрівна
Смалько, Людмила Євгенівна
Сорокіна, Ліна Євгеніївна
Яцишин, Наталія Пилипівна
Vorobiova, Tetiana V.
Hordiienko, Yuliia A.
Husak, Liudmyla Ye.
Kondruk, Alina Yu.
Lobanova, S. I.
Melnyk, Olena M.
Peredon, Nataliia O.
Semeniuk, Tetiana P.
Smalko, Liudmyla Ye.
Sorokina, Lina Ye.
Yatsyshyn, Nataliia P.
Bibliographic description (Ukraine): Англійська мова. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного тестування: навчально-методична розробка для студентів IІІ курсу гуманітарних спеціальностей СНУ імені Лесі Українки, ОКР Бакалавр (факультетів історії, політології та національної безпеки, культури і мистецтв, педагогічної освіти та соціальної роботи, філології та журналістики, юридичного факультету / [Т. В. Воробйова, Ю. А. Гордієнко, Л. Є. Гусак та ін.] ; за ред. Н. П. Яцишин. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. − 260 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 23-Sep-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Abstract: Запропонована навчально-методична розробка орієнтована на забезпечення студентів третього курсу факультетів історії, політології та національної безпеки, культури і мистецтв, педагогічної освіти та соціальної роботи, філології та журналістики, юридичного факультету матеріалом до складання заліку з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» у формі комп’ютерного тестування. Посібник спрямований допомогти студентам у повторенні вивченого лексичного та граматичного матеріалу та перевірити рівень їхньої загальної іншомовної комунікативної компетенції. Завдання складені з урахуванням обсягу матеріалу, вимог до знань і вмінь студентів ІІІ курсу факультетів історії, політології та національної безпеки, культури і мистецтв, педагогічної освіти та соціальної роботи, філології та журналістики, юридичного факультету, передбачених програмами. Тести включають завдання, які розподілені на три рівні відповідно до ступеня їх складності. Змістове наповнення першого та другого рівнів складається з тестів, які відповідають таким граматичним темам: часові форми активного і пасивного станів, пряма/непряма мова, узгодження часів, інфінітив, герундій. Тести третього рівня утворюють лексичні завдання, які відповідають навчальним програмам дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для факультетів історії, політології та національної безпеки, культури і мистецтв, педагогічної освіти та соціальної роботи, філології та журналістики, юридичного факультету, та складені згідно з вимогами програми Зовнішнього Незалежного Оцінювання для вступу до магістратури (Multiple Choice Questions, Filling in the Gaps, Definitions, Use of English). Завдання та змістове наповнення третього рівня відповідають концепції дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» та містять тексти, складені на основі професійно-орієнтованої лексики відповідно до спеціальності. Навчально-методична розробка складається з передмови, комплексу тестових завдань та списку рекомендованої літератури.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16304
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metod_2018_other.pdf826,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.