Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16299
Title: Англійська мова. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного тестування: навчально-методична розробка для студентів IІІ курсу юридичного факультету СНУ ім. Лесі Українки
Authors: Воробйова, Тетяна В'ячеславівна
Гордієнко, Юлія Анатоліївна
Гусак, Людмила Євгенівна
Кондрук, Аліна Юріївна
Мельник, Олена Миколаївна
Мельничук, О. В.
Передон, Наталія Олександрівна
Семенюк, Тетяна Петрівна
Сорокіна, Ліна Євгеніївна
Смалько, Людмила Євгенівна
Яцишин, Наталія Пилипівна
Vorobiova, Tetiana V.
Hordiienko, Yuliia A.
Husak, Liudmyla Ye.
Kondruk, Alina Yu.
Melnyk, Olena M.
Melnychuk, О. V.
Peredon, Nataliia O.
Semeniuk, Tetiana P.
Sorokina, Lina Ye.
Smalko, Liudmyla Ye.
Yatsyshyn, Nataliia P.
Bibliographic description (Ukraine): Англійська мова. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного тестування: навчально-методична розробка для студентів IІІ курсу юридичного факультету СНУ ім. Лесі Українки/ [Т. В. Воробйова, Ю. А. Гордієнко, Л. Є. Гусак та ін.] ; за ред. Т. В. Воробйової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. − 100 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 18-Sep-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Abstract: Ефективним засобом організації контролю у навчанні іноземної мови є тестування, яке визначає рівень навчальних досягнень студентів. Запропонована навчально-методична розробка орієнтована на забезпечення студентів третього курсу юридичного факультету матеріалом до складання заліку з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» у формі комп’ютерного тестування. Посібник спрямований допомогти студентам у повторенні вивченого лексичного та граматичного матеріалу та перевірити рівень їхньої загальної іншомовної комунікативної компетенції. Завдання складені з урахуванням обсягу матеріалу, вимог до знань і вмінь студентів ІІІ курсу юридичного факультету, передбачених програмами. Тести включають завдання, які розподілені на три рівні відповідно до ступеня їх складності. Змістове наповнення першого та другого рівнів складається з тестів, які відповідають таким граматичним темам: часові форми активного і пасивного станів, пряма / непряма мова, узгодження часів, інфінітив, герундій. Тести третього рівня утворюють лексичні завдання, які відповідають навчальним програмам дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для юридичного факультету, та складені згідно з вимогами програми Зовнішнього Незалежного Оцінювання для вступу до магістратури (Multiple Choice Questions, Filling in the Gaps, Definitions, Use of English). До уваги студентів представлено тести двох типів: 1) завдання закритої форми із запропонованими відповідями, з котрих потрібно вибрати одну або декілька правильних відповідей, або встановити відповідність; 2) завдання відкритої форми. Навчально-методична розробка складається з передмови, комплексу тестових завдань та списку рекомендованої літератури.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16299
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metod_2_law.pdf634,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.