Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16298
Title: Англійська мова. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного тестування: навчально-методична розробка для студентів IV курсу гуманітарних спеціальностей СНУ імені Лесі Українки
Authors: Воробйова, Тетяна В'ячеславівна
Гордієнко, Юлія Анатоліївна
Гусак, Людмила Євгенівна
Кондрук, Аліна Юріївна
Лобанова, С. І.
Мельник, Олена Миколаївна
Передон, Наталія Олександрівна
Смалько, Людмила Євгенівна
Сорокіна, Ліна Євгеніївна
Яцишин, Наталія Пилипівна
Vorobiova, Tetiana V.
Hordiienko, Yuliia A.
Husak, Liudmyla Ye.
Kondruk, Alina Yu.
Lobanova, S. I.
Melnyk, Olena M.
Peredon, Nataliia O.
Smalko, Liudmyla Ye.
Sorokina, Lina Ye.
Yatsyshyn, Nataliia P.
Bibliographic description (Ukraine): Англійська мова. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного тестування: навчально-методична розробка для студентів IV курсу гуманітарних спеціальностей СНУ імені Лесі Українки / [Т. В. Воробйова, Ю. А. Гордієнко, Л. Є. Гусак та ін.] ; за ред. Н. П. Яцишин. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. − 136 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 18-Sep-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Abstract: Запропонована навчально-методична розробка орієнтована на забезпечення студентів четвертого курсу факультетів історії, політології та національної безпеки, культури і мистецтв, педагогічної освіти та соціальної роботи, філології та журналістики, юридичного факультету матеріалом до складання екзамену з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» у формі комп’ютерного тестування. Посібник спрямований допомогти студентам у повторенні вивченого лексичного та граматичного матеріалу та перевірити рівень їхньої загальної іншомовної комунікативної компетенції. Завдання складені з урахуванням обсягу матеріалу, вимог до знань і вмінь студентів ІV курсу факультетів історії, політології та національної безпеки, культури і мистецтв, педагогічної освіти та соціальної роботи, філології та журналістики, юридичного факультету, передбачених програмами. Тести включають завдання, які розподілені на три рівні відповідно до ступеня їх складності. Змістове наповнення першого та другого рівнів складається з тестів, які відповідають таким граматичним темам: множина іменників, ступені порівняння прикметників, різні види запитань, часові форми активного і пасивного станів, пряма/непряма мова, узгодження часів, інфінітив, герундій, модальні дієслова. Тести третього рівня утворюють лексичні завдання, які відповідають навчальним програмам дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для факультетів історії, політології та національної безпеки, культури і мистецтв, педагогічної освіти та соціальної роботи, філології та журналістики, юридичного факультету. Тести складені згідно з вимогами програми Зовнішнього Незалежного Оцінювання для вступу до магістратури (Multiple Choice Questions, Use of English). До уваги студентів представлено тести закритої форми із запропонованими відповідями, з котрих потрібно вибрати одну правильну відповідь. У додатках підібрано тлумачення синонімів та близьких за значенням слів, фразових дієслів та фразеологічних виразів, опрацювання яких дає можливість студентам самостійно вибрати правильний варіант відповіді до завдань третього рівня складності. Навчально-методична розробка складається з передмови, комплексу тестових завдань, додатків та списку рекомендованої літератури.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16298
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
testy.pdf464,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.