Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13749
Title: Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем
Other Titles: Process and socially competent management of innovative development of enterprise system
Authors: Полінкевич, Оксана Миколаївна
Polinkevych, Oksana M.
Зеленко, Оксана Михайлівна
Zelenko, Oksana M.
Макара, Оксана Василівна
Makara, Oksana V.
Ющишина, Лариса Олексіївна
Yushchyshyna, Larysa O.
Кузьмін, Олег Євгенович
Kuzmin, Oleh Ye.
Ліпич, Любов Григорівна
Lipych, Liubov H.
Хілуха, Оксана Анатоліївна
Khilukha, OksanaA.
Корецький, Юрій Михайлович
Koretskyi, Yurii M.
Грудзевич, Юлія Ігорівна
Hrudzevych, Yuliia I.
Чешук, Олександр Віторович
Cheshuk, Oleksandr V.
Ховрак, Інна Вікторівна
Khovrak, Inna V.
Кулинич, Мирослава Богданівна
Kulynych, Myroslava B.
Джеджула, В'ячеслав Васильович
Dzhedzhula, Viacheslav V.
Морохова, Валентина Олександрівна
Morokhova, ValentynaO.
Борзаковська, Людмила Василівна
Borzakovska, Liudmyla V.
Єпіфанова, Ірина Юріївна
Yepifanova, Iryna Yu.
Родіонова, Ірина Володимирівна
Rodionova, Iryna V.
Ковальська, Любов Леонідівна
Kovalska, Liubov L.
Рудь, Надія Терентіївна
Rud, Nadiia T.
Харун, Олена Андріївна
Kharuk, Olena A.
Сорочак, Олег Зіновійович
Sorochak, Oleh Z.
Гвоздь, Мар’яна Ярославівна
Hvozd, Mar’iana Ya.
Волинець, Ірина Григорівна
Volynets, Iryna H.
Кукурудз, Оксана Михайлівна
Kukurudz, Oksana M.
Курій, Лілія Олександрівна
Kurii, Liliia O.
Мальцева, Вікторія Володимирівна
Maltseva, Viktoriia V.
Тринчук, Віктор Вікторович
Trynchuk, Viktor V.
Миколайчук, Наталія Сергіївна
Mykolaichuk, Nataliia S.
Миколайчук, Кирило Миколайович
Mykolaichuk, Kyrylo M.
Лещук, Віктор Пилипович
Leshchuk, Viktor P.
Bibliographic description (Ukraine): Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 368 с.
Issue Date: Dec-2017
Date of entry: 13-Mar-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: інноваційний розвиток
корпоративне управління
соціальна відповідальність бізнесу
корпоративна культура
стратегічне планування
соціально-компетентне управління
пройесне управління
інновації
Abstract: У монографії представлено результати дослідження й систематизації теоретичних, науково-методологічних і практичних положень та розробок що-до процесного та соціально-компетентного управління інноваційним розвитком підприємницьких систем. Запропоновано і обґрунтовано теоретико-методологічні засади процесного та соціально-компетентного управління інноваційним розвитком підприємства, визначено сучасні реалії та тенденції інноваційного розвитку підприємницьких систем, запропоновано нові підходи у корпоративному управлінні, обґрунтовано доцільність використання реінжинірингу бізнес-процесів підприємницьких систем, визначено підходи до формування корпоративної культури та соціальної відповідальності бізнесу. Для науковців та фахівців сфери економіки та управління підприємстами. The monograph presents the results of research and systematization of theoretical, scientific-methodological and practical provisions and developments regarding process and socially competent management of innovative development of business systems. Proposed and substantiated theoretical and methodological principles of process and socially competent management of innovative development of the enterprise, current realities and trends of innovative development of business systems are determined, new approaches are proposed in corporate governance, the feasibility of using reengineering of business processes of business systems is substantiated, approaches to the formation of corporate culture and social responsibility of the business. For scholars and specialists in the field of economics and enterprise management
Sponsorship: Опубліковано за результатами виконання теми «Інноваційний розвиток підприємств на засадах процесного та соціально-компетентного корпоративного управління» (держ. реєстрація № 0117U002301)
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13749
ISBN: 978-966-940-139-4
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові роботи (FEU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polinkevych (1).pdfМонографія4,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.