Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10917
Title: Іноземна мова як засіб формування педагогічної толерантності майбутнього вчителя
Other Titles: Foreign Language as Means of Formation of Future Teacher’s Pedagogical Tolerance
Authors: Гордієнко, Юлія
Hordienko, Yulia
Bibliographic description (Ukraine): Гордієнко Ю. Іноземна мова як засіб формування педагогічної толерантності майбутнього вчителя / Ю. Гордієнко // Актуальні питання іноземної філології. - 2015. - № 2. - С. 46-52
Issue Date: 2015
Date of entry: 5-Dec-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: педагогічна толерантність
толерантні взаємини
іноземна мова
толерантний педагог
проблемна ситуація
pedagogical tolerance
tolerant relationships
foreign language
tolerant teacher
problematic situation
Abstract: Проаналізовано різні наукові підходи до визначення понять «педагогічна толерантність» та «толерантні взаємини». Поєднання високого рівня професіоналізму з особистісними якостями, зокрема толерантністю, є вимогою до професійної підготовки фахівців у вищій школі. Вказано на актуальність пошуку ефективних за собів формування педагогічної толерантності майбутніх учителів, серед яких провідну роль займає іноземна мова, та визначено педагогічний потенціал цієї дисципліни. Викладання іноземної мови має необхідні ресурси для різностороннього розуміння не тільки іншої культури, але й створює можливість вивчення життя людини у всій його соціальній різноманітності. Наведено приклади практичного застосування принципів толерантності на занятті з англійської мови та визначено педагогічну толерантність як обов’язкову складову професійної компетентності майбутнього вчителя, який здатний сприйняти без агресії судження, спосіб життя, зовнішність, поведінку суб’єктів освітнього процесу шляхом установлення з ними толерантних взаємин на основі довіри, співпраці, радості, емпатії, компромісу та психологічного комфорту.The article deals with different scientific approaches to the definition of the concepts of “pedagogical tolerance” and “tolerant relationships”. The combination of the high level of professionalism and personal features, tolerance in particular, is a demand for the professional training of specialists at higher school. The importance of the search for effective means of the formation of future teachers’ pedagogical tolerance has been stated in the article. Foreign language is basic among those means. The pedagogical potential of this discipline has been defined particularly for this purpose. Foreign language teaching is resourceful not only for the perception of the target language culture, but it creates possibilities for studying human’s life in its social variety. The article demonstrates the possibilities for using the principles of tolerance in practice at the lesson of English. Pedagogical tolerance has been defined as an obligatory part of professional competence of a future teacher, who is able to perceive judgements, lifestyles, appearance and behaviour of the subjects of educational process without aggression, establishing tolerant relationships on the basis of trust, cooperation, joy, empathy, compromise, and psychological comfort.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10917
Content type: Article
Appears in Collections:Актуальні питання іноземної філології, 2015, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
akpif_2015_2_11.pdf413,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.